Підсумуємо наші знання про графіки функцій.
 
Ми з вами навчилися будувати графіки наступних функцій: 
  • \(y =b\) — пряму, паралельну осі \(x\);
  • \(y = kx\) — пряму, що проходить через початок координат;
  • \(y = kx + m\) — пряму;
  • y=x2 — параболу.
Знання цих графіків дозволить нам у разі необхідності замінити аналітичну модель на геометричну (графічну). Наприклад, замість моделі y=x2 (яка є рівністю з двома змінними \(x\) і \(y\)) розглядати параболу в координатній площині.
 
Іноді це корисно для розв'язання рівнянь. Як це робиться, проілюструємо на декількох прикладах.
Приклад:
Розв'яжи рівняння: x2=x+2
 
Розглянемо дві функції: y=x2 та \(y = x + 2\), побудуємо їх графіки та знайдемо точки перетину графіків.
 
res_urav.png
 
Парабола y=x2 і пряма \(y = x + 2\) перетинаються в точках \(A (- 1; 1)\) і \(B (2; 4)\).
 
Як же знайти корені рівняння x2=x+2, тобто ті значення \(x\), за яких вирази x2 і \(x + 2\) набувають однакових числових значень? Дуже просто, ці значення вже знайдені: x1=1;x2=2. Це абсциси точок \(A\) і \(B\), в яких перетинаються побудовані графіки.
Алгоритм графічного розв'язання рівнянь
1. Перетворення рівняння потрібним нам способом: у кожній частині повинні стояти такі графіки, які ми знаємо.
 
b.png   y.png 
 
x.png
 
2. Побудова в одній системі координат графіків функцій.
 
3. Знаходження точок перетину графіків функцій.
 
4. З'ясування в них значень абсцис.
 
001.png  002.png
 
 003.png