Infinitive Друга форма Третя форма Переклад
 be [bi] was, were  been бути
 become [bɪˈkʌm]  became become ставати
 begin [bɪˈɡɪn]  began  begun починати
 build [bɪld] built built будувати, споруджувати
 burn [bɜːrn] burnt burnt палити, спалювати
 buy [baɪ] bought bought купувати
 catch [kætʃ] caught caught ловити, зловити, схопити
 choose [tʃuːz] chose chosen вибирати, обирати
 do [duː] did done робити, виконувати
 draw [drɔː] drew drawn малювати, креслити
 drink [drɪŋk] drank drunk пити
 eat [i:t] ate eaten їсти, харчуватися
 feel [fiːl]  felt  felt відчувати
 fight [faɪt] fought fought битися, боротися, воювати
 find [faɪnd]  found  found знаходити, виявляти
 fly [flaɪ] flew  flown літати
 forget [fərˈɡet] forgot forgotten забувати про (щось)
 get [ɡet] got got отримувати, добиратися
 give [ɡɪv] gave given дати, подати, дарувати
 go [ɡoʊ] went gone йти, рухатись
 grow [ɡroʊ] grew grown рости, виростати
 have [həv] had had мати, володіти
 hide [haɪd] hid hidden ховати
 keep [kiːp] kept kept зберігати, підтримувати
 know [noʊ] knew known знати, мати уявлення
 lose [lu:z] lost lost губити
 learn [lɜːrn] learnt (learned) learnt (learned) вчити, вивчати
 leave [li:v] left left залишати
 make [meɪk] made made  робити, створювати, виготовляти
 mean [miːn] meant meant значити, мати на увазі
 meet [miːt] met met зустрічати, знайомитися
 put [pʊt] put put ставити, поміщати, класти
 read [riːd] read read читати, прочитати
 run [rʌn] ran run бігти, бігати
 say [seɪ] said said говорити, сказати, вимовляти
 see [siː] saw seen бачити
 send [send] sent sent посилати, відправляти, відсилати
 set [set] set set встановлювати, ставити, призначати
 shake [ʃeɪk] shook shaken трясти, струшувати
 shine [ʃaɪn] shone shone світити, сяяти, опромінювати
 sing [sɪŋ] sang sung співати, наспівувати
 speak [spiːk] spoke spoken говорити, розмовляти, висловлюватися
 spend [spend] spent spent витрачати, проводити (час)
 stand [stænd] stood stood стояти
 steal [sti:l] stole stolen красти
 swim [swɪm] swam swum плавати, плисти
 take [teɪk] took taken брати, хапати, взяти
 teach [tiːtʃ] taught taught вчити, навчати
 tell [tel] told
 told
 розповідати
 think [θɪŋk] thought thought думати, мислити, міркувати
 understand [ˌʌndərˈstænd] understood understood розуміти, осягати
 wake [weɪk] woke woken прокидатися, будити
 win [wɪn] won won перемогти, виграти
 write [raɪt]  wrote  written писати, записувати