Study some adjectives for the description of your house/flat.
(Вивчи кілька прикметників для опису будинку чи квартири.)
  
house.jpg
 
small /smɔ: l/ – малий
 
big /bɪɡ/ – великий
 
old /əʊld/ – старий
 
new /nju: / – новий
 
fantastic /fænˈtæstɪk/ – фантастичний
 
wonderful /ˈwʌndəfəl/ – дивовижний
 
great /ɡreɪt/ – чудовий
 
cosy /ˈkəʊzi/ – затишний
 
nice /naɪs/ – хороший, гарний
 
modern /ˈmɒdən/ – сучасний
 
huge /hju: dʒ/ – величезний
 
 
Examples (приклади):
 
This is an old house near the lake.

My room was small.