We use the Present Perfect Tense in the following situations:
Ми вживаємо теперішній доконаний час у наступних ситуаціях:
 
1) when we talk about our experience:
коли говоримо про свій досвіт:
 
I have been to Kyiv three times. — Я відвідував Київ тричі.
I know this man. I have met him before. — Я знаю цього чоловіка. Я зустрічався з ним раніше.
 
2) when we talk about a recent happening:
коли говоримо про те, що трапилося нещодавно:
 
I have lost my key. Can you help me find it? — Я загубив ключ. Допоможеш мені знайти його?
I have finished my homework. We can go now. — Я закінчив домашню роботу. Ми можемо піти зараз.
 
To make the present perfect, we put have/has + the past participle.
Щоб утворити теперішній доконаний час, ми вживаємо have/has  + третя форма дієслова.
 
Regular verbs add -ed to make the past participle.
Правильні дієслова утворюють the past participle за допомогою  -ed.
 
How to add –ed:
Як додати –ed:

a) most verbs: + -ed
    більшість дієслів: + -ed
work — worked
b) verbs ending in -e: ɇ + -ed
    дієслова, що закінчуються на -е: ɇ + -ed
liv— lived
 
Verbs ending in -y
Дієслова, що закінчуються на -y
 
c) vowel (a, e, o) + y: -yed
    голосна (a, e, o) + y: -yed
play — played
d) consonant + y: -ied
    приголосна + y: -ied
study — studied
 
Doubling
Подвоєння
 
e) one vowel + one consonant: double consonant + -ed
   одна голосна + одна приголосна: подвоєна приголосна + -ed
stop — stopped
f) double consonant in STRESSED syllables
    подвоєння приголосної в складах з НАГОЛОСОМ
preFER — preferred
 
For irregular verbs see the table.
Неправильні дієслова дивись в таблиці.