Перед якими словами не вживається артикль?
 
Артиклі не вживаються якщо перед іменником стоять наступні слова:
 • числівники.
  Приклад:
  I have four sisters;
 • присвійний займенник.
  Приклад:
  my phone is off;
 • іменники у присвійному відмінку.
  Приклад:
  Sarah is Tom’s wife;
 • вказівні займенники this, that, these, those.
  Приклад:
  these flowers are wonderful;
 • неозначені займенники some, any.
  Приклад:
  I have some apples;
 • слова a lot of, many, most.
  Приклад:
  she has a lot of friends.
  Most children like playing games.
 • заперечний займенник no.
  Приклад:
  I have no idea what to do.