Прийменники стоять перед іменником, займенником, герундієм, числівником.
Приклад:
I gave the book to Mary.
Mother told it to him twice.
She spends her free time on reading.
The plane landed at 4.15.
Якщо перед іменником стоїть означення, прийменник ставиться перед таким означенням: She told us about her beautiful house.
 
У деяких випадках прийменник може відокремлюватися від того слова, до якого він належить:
  • у спеціальних питаннях:
What are you looking at? What book are you talking about?
  • у деяких підрядних реченнях:
I know who he is looking for. Tell me what you are going to begin with.
  • у пасивних конструкціях:
The doctor was sent for immediately. The child was taken good care of.