Study some information about relative pronouns.
Відносні займенники (relative pronouns) вживаються для зв'язку головного речення з підрядним реченням, для надання додаткової інформації.
У реченні такі займенники можуть виконувати функцію підмета (Хто? Що?) або додатка (Кого? Чого? Що? Чим? Ким?).
 
Relative pronouns:
 
who — хто;
 
whom — кого;
 
whose — чий;
 
which — котрий;
 
that — який.
 
I have never met the boy who sends me flowers every week (who — підмет).

Here is your report which you need hand in till Friday (which — додаток).
 
Who

Відносний займенник who вживається у якості підмета для поєднання підрядного речення з головним. Who вказує тільки на людей, іноді на хатніх тварин.

There are a lot of people in the world who suffer from wars.

Whom
 
Відносний займенник whom виконує функцію додатка в підрядному реченні, вказує тільки на людей і має дещо офіційний та формальний характер, тому в повсякденному мовленні часто замінюється на who.
 
The client whom I have introduced our business plan to has been very positive about it.
 
plan.jpg

Whose
 
Займенник whose в підрядному реченні виражає приналежність певного предмета або особи певній людині. В цьому випадку whose використовується тільки на позначення людей та тварин, однак в офіційному стилі може вказувати й на предмети.
 
Mary, whose daughter is only three years old, takes her to work.

Which/that
 
Відносний займенник which вживається для позначення предметів, явищ, тварин.
 
The activity which Jack has chosen is football.
 
football.jpg

Займенник that може вказувати на людей, тварин, предмети, явища. That вживається тільки в підрядних реченнях, що передають важливу інформацію, яку неможна опустити. В реченнях that може виконувати функцію підмета або додатка. Займенник that частіше вживається в повсякденному мовленні.
 
This is the best film that I have ever seen.
Джерела:
https://www.gumtree.co.za/a-other-services/city-centre/millionaire-business-plan/1002307355720910381909309
https://2ser.com/former-socceroo-captain-paul-wade-helps-refugees/football/