Study the family tree and remember family members:
 
Сім'я.png
 
mother /ˈmʌðə/ мати
 

father /ˈfɑːðə/ батько

sister /ˈsɪstə/ сестра

brother /ˈbrʌðə/ брат

grandmother /ˈɡrænˌmʌðə/ бабуся

grandfather /ˈɡrænˌfɑːðə/ дідусь

uncle /ˈʌŋk(ə)l/ дядько

aunt /ɑːnt/ тітка

cousin /ˈkʌz(ə)n/ двоюрідний брат або сестра
 
  
Read, listen and remember:
 
parents /ˈpeərənts/ батьки
 
grandparents /ˈɡrænˌpeərənts/ дідусь і бабуся
 
a daughter /ˈdɔ:tə/ дочка
 
a son /sʌn/ — син
 
a husband /ˈhʌzbənd/ чоловік
 
a wife /waɪf/ жінка
 
a granddaughter /ˈɡrænˌdɔ: tə/ онука
a grandson /ˈɡrænˌsʌn/ онук
 
a child /tʃaɪld/ дитина
 
children /ˈtʃɪldrən/ діти
Джерела:
https://myefe.com/transcription-pronunciation