Learn the words below.
Pic-professions.jpg
1.
a doctor /ˈdɒktə/ лікар
 
2.

a dentist /ˈdentɪst/ стоматолог
 
3.

a nurse /nɜːs/ медсестра
 
4.

a policeman /pəˈliːsmən/ поліцейський
 
5.

a postman /ˈpəʊstˌmən/ листоноша
 
6.

a secretary /ˈsekrətrɪ/ секретар
 
7.

a teacher /ˈtiːtʃə/ вчитель
 
8.

an architect /ˈɑːkɪtekt/ архітектор
 
9.

a reporter /rɪˈpɔːtər/ репортер
 
10.

a vet /vet/ ветеринар
 
11.

a manager /ˈmænɪdʒə/ менеджер
 
Useful phrases:
What do you do? = What is your job? — Ким ти працюєш?