Будучи істотою соціальною, людина прагне взаємодії з іншими людьми. Ця взаємодія неможлива без процесів спілкування, комунікації та продукування, обміну, передачі, переробки інформації. Про все це ми говорили під час вивчення теми ІІ «Людина в соціокультурному просторі.»
 
З плином часу та збільшенням кількості людей вдосконалювались процеси соціальної їх взаємодії, у ході яких людство пережило \(4\)  інформаційні революції:
  • перша інформаційна революція пов'язана з появою писемності. З'явилася можливість фіксувати знання на матеріальному носії, тим самим відчужувати їх від виробника і передавати від покоління до покоління через її фіксацію в знаках та зруйнувала монополію вузького кола людей на знання;
  • друга інформаційна революція була викликана винаходом та поширенням книгодрукування в \(XV\) ст. і розширила доступ до інформації широким верствам населення завдяки тиражуванню знань. Ця революція радикально змінила суспільство, створила додаткові можливості прилучення до культурних цінностей відразу великих верств населення.;
  • третя інформаційна революція(кінець \(XIX\) — початок \(XX\) ст.) пов'язана з винаходом телеграфу, телефону, радіо, телебачення, що дозволяло оперативно, у великих обсягах передавати і накопичувати інформацію, передавати звукові та візуальні образи на великі віддалі. Останнє створило передумови ефекту «стискання простору»;
  • четверта інформаційна революція (\(70-ті\) роки \(XX\) ст.) зумовлена винаходом мікропроцесорної технології і персонального комп'ютера. Вона характеризується переходом від механічних, електричних засобів перетворення інформації до електронних та створення програмного забезпечення цього процесу. «Вінцем» цієї хвилі революції є поява всесвітньої мережі — інтернету, що уможливило інформаційний обмін в глобальних масштабах.
Потреба швидко інформувати велику кількість людей, передавати значні обсяги інформації привела до появи мас-медіа, виникнення нових понять і термінів.
Медіа
способи і засоби (канали) передачі інформації, простір, який вони формують.
Мас-медіа
способи і засоби (канали) передачі інформації для масового споживання в демократичному суспільстві.
ЗМІ (засоби масової інформації)
способи і засоби (канали) передачі інформації та впливу на маси в авторитарних (тоталітарних) суспільствах.
Медіатекстповідомлення, текст будь-якого медійного виду і жанру (фото, відео, звук тощо).
Складники медіаповідомлення джерело повідомлення, канал передавання, одержувач повідомлення.
Меседж це найважливіша ідея, яку має винести реципієнт  (споживач) із публікації, блогу, інтерв’ю, репортажу, ток-шоу, фільму, літературного або музичного твору, реклами.
Контент це інформація, яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства та яка направлена на кінцевих користувачів чи аудиторію.
Аудиторія це публіка, соціальна спільність людей, об'єднана взаємодією з медіа, які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.
Найбільш поширеними у світі є такі види медіа, як книги, преса, радіо, кіно, Інтернет.
Вплив медіа на аудиторію залежить від контенту.
Передивись відео, дізнайся, які типи контенту існують.
  
  
Джерела:
https://uk.wikipedia.org/wiki
https://www.youtube.com/watch?v=KFfFLKLgQh4&feature=emb_logo