Сучасна людина майже повністю формує свої смаки та уявлення про навколишній світ не з особистого досвіду, а за посередництвом мас-медіа, які часто моделюють ситуації і пропонують певні зразки поведінки.
 
«Хто володіє інформацією, той володіє світом», — сказав колись Уїнстон Черчілль.
На сьогодні цю фразу можна сформулювати дещо інакше: «Хто володіє медіа, той володіє світом».
Завдяки впливу медіа формується картина світу (світогляд, світобачення), ціннісно-смислові орієнтири (наше ставлення до світу, його оцінка). Під впливом медіа виробляються критерії оцінки і способи розуміння світу.
 
За своїм характером вплив медіа є інформаційним та соціальним.  
Інформаційним тому, що діє на окрему людину, групу чи суспільство вцілому через інформацію.
Соціальним він стає в процесі взаємодії людей, обміну ними інформацією (знаннями, ідеями, досвідом і т.д.), впливу один на одного.
 
У масових комунікаціях аудиторія (кожен з нас) є об’єктом впливу.
Суб’єктом впливу є той, хто створює повідомлення (інформацію). Професійно цим займаються інформаційні агенції. Саме вони зачасту створюють інформаційне середовище суспільства чи окремої людини.
Предметом впливу є саме повідомлення та спосіб його подачі.
  
На що ж впливають медіа? Передусім на психіку людини та її поведінку, масову свідомість, громадську думку та власну позицію людини.
Громадська думка
1) це особливий стан масової свідомості, спільне розуміння громадянами значущих для них явищ, подій і процесів;
2) це сукупність уявлень, оцінок і суджень, що їх поділяє більшість чи принаймні значна частина населення стосовно проблем, подій чи фактів дійсності в конкретній соціальній ситуації. Вона може бути в суспільства в цілому, в етнічної групи, у виробничого колективу чи якогось іншого соціального угруповання. 
Рекламапопуляризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо, поширення інформації про когось, щось для створення популярності, а також візуальна та інша медіа-продукція — плакати, оголошення, відеокліпи, що використовуються як засіб привертання уваги потенційних споживачів.
Інформаційна агенціяспеціалізований установа, яка діє з метою забезпечення оперативною політичною, економічною, соціальною, культурною інформацією редакції газет, журналів, телебачення, радіомовлення.
Інформаційне середовище
1) це сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки та передачі інформації, а також політичні, економічні та культурні умови реалізації процесів інформатизації;
2) це світ інформації навколо людини та світ її інформаційної діяльності.
Масова свідомістьколективна, властива великим групам і цілому суспільству сукупність ідей, поглядів, уявлень про світ, його оцінок, настроїв і почуттів, викликаних взаємодією з ним.
Функції мас-медіа.jpg
 
Вплив медіа може бути як позитивним, так і негативним. На попередньому уроці ми дізнались про шість типів контенту. П’ять із них спрямовані на те, щоб вплинути на нашу свідомість. Дуже часто в роботі різних медіа застосовується така форма подачі матеріалу, як реклама.
 
Впливаючи на аудиторію, медіа використовують різні інструменти:
  • переконування (активна форма впливу на основі аргументації);
  • навіювання (не стосується розумової сфери. Основою є пасивний вплив, що базується на емоціях, вірі та довірі);
  • наслідування (формування моделей поведінки, спілкування через образи);
  • психологічне зараження (передача емоційного стану. Основними каналами є кіно, телебачення.);
  • маніпулювання (цілеспрямована прихована дія на аудиторію з метою отримання конкретного результату.)
На ступінь засвоєння тієї чи іншої інформації також значною мірою впливають чинники всередині нас:
1) ступінь поінформованості з питання;
2) досвід (обсяг знань);
3) емоційний стан (в момент отримання інформації та після);
4) сформованість світогляду (оцінки, установки, стереотипи, уявлення смаки, ідеали);
5) спонукання до дій.
 
Таким чином, метою діяльності медіа в сучасному світі є вплив на формування як світогляду окремої людини, так і громадської думки суспільства вцілому. Саме тому важливо розуміти, хто і з якою метою подає ту чи іншу інформацію. 
Зверни увагу!
 Медіа, які належать різним власникам по-різному висвітлюють одну і ту ж подію.
Джерела:
Гісем О.О., Мартинюк О.О. «Громадянська освіта» 10 клас;
Васильків І.Д., Кравчук В.М., Сливка О.А., Танчин І.З., Тимошенко Ю.В., Хлипавка Л.М. «Громадянська освіта» 10 клас.