Study the nouns to speak about yourself.
(Вивчи іменники, щоб говорити про себе.)
pupil.jpg
 
pupil – [ˈpju:pəl] – учень, школяр, школярка
 
teacher.png
 
teacher – [ˈti:tʃə] – вчитель
 
school-295210_960_720.png
 
school – [sku:l] – школа
 
lesson.jpg
 
lesson – [ˈlesən] – урок
 
book1.png
 
book – [bʊk] – книга
 
hobby.jpg
 
hobby – [ˈhɒbi] – захоплення / хобі
 
home.jpg
 
home – [həʊm] – дім / домівка
 
family.svg
 
parent – [ˈpeərənt] – батьки
 
mom.svg
 
mother – [ˈmʌðə] – мама
 
dad.svg

father – [ˈfɑ:ðə] – тато
 
brother.svg
 
brother – [ˈbrʌðə] – брат
 
sister.svg
 
sister – [ˈsɪstə] – сестра
 
Приклад:
sisterbrother.jpg
 
She has a sister and a brother. – У неї є сестра і брат.
 
go to school.png

We go to school. – Ми ходимо до школи.