Стилістичні можливості лексики української мови безмежні. Вибір слова залежить від мети висловлювання та сфери спілкування. Саме тому лексику української мови поділяють на нейтральну (міжстильову) і стилістично забарвлену.
Стилістично забарвленими називають слова, які стали типовими не для всіх стилів мови, а для одного чи двох.
Приклад:
Слова косинус, паліативний, предикативний характерні для наукового стилю, ясночолий, благословенний, рамена — для художнього, ухвалити рішення, задовольнити клопотання, подати апеляцію — для офіційно-ділового.
До нейтральної лексики (міжстильової) належать слова, які вживають у всіх стилях мови.
Приклад:
Ріка, весна, дуб, здоров'я, ворог, плакати, писати.
Похідні слова навіть поза контекстом матимуть емоційне забарвлення: річенька, веснонька, дубочок, здоров'ячко, воріженьки — пестливі слова; дубище, плакса, писака — згрубілі, зневажливі.
Зверни увагу!
Стилістично нейтральні слова, вжиті в переносному значенні, можуть набувати емоційного забарвлення в оцінній характеристиці людини:  зірка, орел, сокіл — позитивні, лис, осел, ґава — негативні.
Серед усього розмаїття синонімів, якими так багата українська мова, потрібно вибирати те, що найкраще відповідає меті та стилеві спілкування. Як відомо, синоніми об'єднуються в синонімічні ряди, кожен із яких має стрижневе слово. Це слово найчастіше використовується і є стилістично нейтральним. Решта слів стилістично забарвлені, їхній вибір зумовлено стилем тексту.
Приклад:
Говорити (нейтр., публ., офіц.-діл. стиль) — глаголити, ректи, мовити (худ., церк. стиль), верзти, варнякати, базікати, лепетати, белькотати, торохкотіти (розм.).

Стилістично марковану лексику поділяють на книжну, розмовну й просторічну.

Знімок екрана 2022-01-06 210801.png

Зверни увагу!

До оцінної лексики належать слова, що позначають почуття та оцінку предмета чи явища: нечема, добряк, лагідний, непереможний, гострий на слово, швидкий на розправу.

Також до цієї групи лексики належать слова, у яких емоційне ставлення до предмета чи явища виражається граматичними способами, особливими суфіксами та префіксами: листячко, ноженята, вовчисько, ручище.