За допомогою засобів словотвору лексеми можуть отримувати виразне емоційне навантаження, виконувати певну стилістичну роль.
 
Так, слова з префіксами па-, пра-, уз-, су-, воз- надають словам урочистості, піднесеності: парость, прамісто, узголів'я, сум'яття, возвеличити.
 
Префікс пре- виражає збільшену міру ознаки: преславний, премудрий, пречистий.
Приклад:
Все упованіє моє
На тебе, мій пресвітлий раю,
На милосердіє твоє,
Все упованіє моє
На тебе, мати, возлагаю,
Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, благая! (Т. Шевченко)
Іншомовні префікси а-, анти-, архі-, супер-, гіпер-, екстра-, екс-, ультра-, псевдо-, дез-, ір- надають словам книжного відтінку.
Приклад:
Аморальний, антигуманний, архіважливий, суперзірка, гіперопіка, екстраклас, експрем'єр, ультрарадикальний, псевдовчений, дезінформація, ірраціональний.
Слова з декількома префіксами набувають особливої виразності: попоїсти, неперевершений, порозходилися, безневинний.
Важливу стилістичну роль відіграють суфікси. Так, афікси -ан, -ил-, -уг-(-юг-), -ук- визначають особу за негативною ознакою: критикан, здоровило, злодюга, злюка.
Суфікси  -ищ-, -іщ-, -иськ-, -їськ- мають значення згрубілості: хмарище, дівчисько, побоїще.
Суфікси книжного забарвлення -нн(я), -тт(я), -ізм, -изм, -ість, -ац(ія): надбання, вороття, ницість, бандитизм, модернізація.
Особливого експресивного відтінку надають словам зменшено-пестливі суфікси -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-, -ик, -ичок, -ечк-, -оньк-, -ятк-: маленький, гарнесенький, тонюсінький, носик, хлопченятко, голівонька.
Зверни увагу!
Поєднання таких суфіксів зі словами, що належать до публіцистичного чи офіційно-ділового стилю, надає цим словам зневажливого, іронічного відтінку: ухвалонька, заявочка, листуваннячко.
Суфікси -ар, -ир, -яр, -аль, -ець, -тель, -атор, -ізатор, -ник, -івник, -ант, -аріус, -ург, -инець, -анець, -анин, -чанин, -іот, -уз тощо називають особу за професією, родом занять, за територіальною ознакою.
Приклад:
Друкар, бригадир, бджоляр, коваль, кравець, любитель, інкасатор, механізатор, будівельник, лісівник, дипломант, архіваріус, драматург, чужинець, іспанець, вірменин, прочанин, кіпріот, гагауз.
Зверни увагу!
В офіційно-діловому й науковому стилях слова з експресивними суфіксами майже не вживаються. Терміни на зразок мозочок, інфузорія-туфелька утратили емоційність.
Складні слова  використовують як терміни в книжних стилях, вони передають найрізноманітніші емоційно-експресивні відтінки в художньому та публіцистичному мовленні: льон-довгунець, жук-короїд, часто-густо, пишномовний, велелюдний, яблуневоцвітний, стоокий.
Емоційного забарвлення можуть також набувати й абревіатурихудожньому, розмовному стилях).
Приклад:

Недобре в кабіні, сердито гуло.
— Два пришельці із космосу або, може, із НАТО?
— Курс на тополю іржаву. Тримайсь, стара хато!..

Зірвалися з прив'язі ситі тугі БМК,
Входили в лінію вже налаштовані ланки,
І витягся міст на понтонах,
як на биках (І. Драч)

Повторення одного й того самого слова підкреслює інтенсивність дії, ознаки: біг-біг, милий-премилий, урешті-решт.