Означальні займенники: кожний, всякий (усякий), весь (увесь, ввесь), інший, сам, самuй.
  
Займенник весь (увесь) указує на сукупність предметів або на повне охоплення предмета дією чи ознакою: За Україну! З огнем завзяття ру­шаймо, браття, всі вперед!(М. Во­роний ).
 
Займенники кожний (кожен), уся­кий (рідше — усяк) дуже близькі за значенням: вони виражають виділен­ня предмета з сукупності однорідних предметів: І кожен фініш — це, по суті, старт (Л. Костенко).
 
Займенник жодний (жоден) ужива­ється в значенні «ні один», «ніякий»: І миті жодної не можна повернути, Щоб заново, по-іншому прожить (В. Симоненко).
 
Займенник інший указує на відок­ремлення, відмежування особи чи предмета від подібних до нього або раніше названих: Не маю зла до іншого народу (М. Вінграновський).
 
Займенник сам, само́, сама́, саме́ указує на особу, що виконує дію без сторонньої допомоги, або ж на предмет, що може діяти самостійно: У дорогу збирався сам, непомітно для рідних (В. Козаченко).
Зверни увагу!
Займенник сам може виступати із значенням «один»: Я сам. Вікно. Сніги (П. Тичина).
Займенник са́мий, са́ма, са́ме указує на крайню просторову або часову межу іменни­
ка, при якому він ужитий: до самого моря, того самого дня, перед самою грозою, коло самих дверей.
 
Означальні займенники весь (увесь, ввесь) відмінюються за такою схемою:
 
увесь.png
Зверни увагу!
У всіх відмінках у й в чергуються за загальним правилом.
Зверни увагу!
Після прийменниківнаголос переходить з останнього складу на передостанній у таких займенникових формах, як: в усьо́му, з усьо́го.
 
Означальні займенники кожний, всякий (усякий), інший, сам, сaмий, самuй відмінюються, як прикметники твердої групи:
 
кожен.png