Літературна мова обслуговує різні галузі життя людини, тому вона поділяється на функціональні стилі. Який стиль обрати, залежить від мети й мовленнєвої ситуації, яка, у свою чергу, пов'язана з умовами, за яких відбувається спілкування.
 
Залежно від завдань мовлення стилі поділяються на дві групи: розмовний та книжні (науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий). Кожний стиль має свої характерні особливості.
 
Розділ мовознавства, який вивчає стилі мовлення, називається стилістика.
Розмовний стиль
Сфера використання : побут
Функція : спілкування (переважає усна форма)
Мовні особливості : розмовна й просторічна лексика, фразеологізми, вигуки, висока емоційність, неофіційність, невимушеність; неповні речення, питальні, спонукальні речення, порядок слів у реченні вільний.
Науковий стиль
Сфера використання : освіта, наука, техніка
Функція : виклад наукового матеріалу (у т.ч. підручник)
Мовні особливості : терміни, нейтральна лексика, відсутність образних засобів; складні речення з різними видами підрядності, часте використання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів; точність, логічність, відсутність авторського ставлення до предмету мовлення.
Художній стиль
Сфера використання : красне письменство (художня література)
Функція : естетична насолода
Мовні особливості : емоційно забарвлена та нейтральна лексика, тропи, вільний порядок слів у реченні, виразність, образність.
Публіцистичний стиль
Сфера використання : громадсько-політичне життя (газети, журнали, мітинги, агітація, пропаганда)
Функція : повідомлення, вплив
Мовні особливості : суспільно-політична лексика, емоційно-забарвлені слова, тропи, фразеологізми, риторичні фігури (оклик, звертання, запитання), усі види речень, тон мовлення пристрасний, оцінний.
Офіційно-діловий стиль
Сфера використання : офіційно-ділові стосунки
Функція : урегулювання службових, виробничих, правових стосунків
Мовні особливості : лексика нейтральна, мовні кліше, стислість викладу, послідовність, повні речення.
 
Крім того, в українській мові виокремлюють конфесійний (мова церкви) та епістолярний (мова листування) стилі мовлення.
Джерела:
Авраменко О.М., Чукіна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10-11 кл. К.: Грамота, 2008. 256 с.