Повторимо поняття синуса, косинуса і тангенса довільного кута.
Для описання довільного кута використовують одиничне коло: коло радіуса одиниця, з центром в початку відліку і початковим положення положенням радіус-вектора ОВ.
Рисунок34.png
 
Обертаємо радіус вектор навколо початку відліку і отримаємо положення ОА.
При повороті початкового радіуса проти руху годинникової стрілки кут повороту вважають додатним, а за рухом годинникової стрілки — від'ємним.
3.png
Синусом кута αsinα називають ординату точка А
Косинусом кута αcosα називають абсциссу точки А.
Рисунок31.pngРисунок32.png
Тангенсом кута αtgα називають відношення ординати кінця одиничного рухомого радіуса до його абсциси: tgα=sinαcosα,  де  cosα0.
Котангенсом кута αctgα називають відношення абсциси кінця одиничного рухомого радіуса до його ординати: ctgα=cosαsinα, де sinα0.
Зверни увагу!
Пряму ВЕ — пряма тангенсів, а пряма СЕ — пряма котангенсів.
Для довільного кута α1sinα1;1cosα;tgαictgα приймають значення від   до +.
 
У залежності від координатної чверті тригонометричні функції змінюють свій знак, як показано на рисунку нижче.
 
Рисунок33.png
Функції y=sinα,y=tgα,y=ctgα — не парні, а функція y=cosα — парна.
Відповідно справедливі наступні тотожності:sinα=sinα;cosα=cosα;tgα=tgα;ctgα=ctgα.
 
Усі тригонометричні функції періодичні. Найменші додатні періоди функцій y=sinx,y=cosxT=2π i  y=tgx,y=ctgxT=π. На періодичності тригонометричних функцій визначаються формули зведення.
 
Рисунок35.png
 
Більш докладно повторити матеріал можна в курсі геометрії 8 клас, в курсі  алгебри 10 клас.