Розглянемо ділення степенів a5:b5 з однаковими показниками, рівними \(5\).
Запишемо степені чисел \(a\) і \(b\) у вигляді добутку \(5\) множників.
 
5множ.a5b5=aaaaabbbbb=ababababab=ab55множ.5множників
 
Щоб розділити степені з однаковими показниками один на один , треба розділити одну основу на другу, а показник степеню залишити незмінним.
 anbn=abn, якщо \(a\) — будь-яке число, b0 і \(n\) — натуральне число.
 
Зверни увагу!
Число в знаменнику не повинно дорівнювати нулю, тому що риску дробу можна замінити діленням, а на нуль ділити не можна!
Формула застосовується як зліва направо, так і справа наліво.
 
Приклад:
Завдання 1.
Обчислити:  
502102
Розв’язання: 502102=50102=52=25.
 
Завдання 2.
Записати у вигляді степеню:
k12:t12.
Розв’язання: k12:t12=k12t12=kt12.
 
Завдання 3.
Перетворити вираз:
2u34.
Розв’язання: 2u34=24u34=16u34=16u12.