Наука — сфера людської діяльності з отримання і систематизації об'єктивних знань про навколишній світ. Данні, які отримуються узагальнюють у вигляді гіпотез, теорій, правил, законів, тощо.
 
Біологія вивчає та узагальнює закономірності, притаманні біологічним системам різного рівня організації. Її завдання — пізнання суті життя.
 
Розділи біології:
 • зоологія — це розділ біології, який займається вивченням тварин;
 • ботаніка вивчає особливості рослин;
 • мікологія — вивчає гриби;
 • мікробіологія досліджує будову і життєдіяльність мікроорганізмів;
 • екологія займається дослідженням взаємозв'язків між живими організмами і навколишнім середовищем;
 • еволюційне вчення пояснює, як з'явилося і змінювалося життя на нашій планеті;
 • генетика вивчає закономірності передачі ознак у спадок і їх зміни.
 
Основні глобальні проблеми людства:
 • геополітичні — проблеми війни і миру, тероризму;
 • екологічні — зменшення біорізноманіття, тощо;
 • демографічні — зміна кількості населення Землі;
 • соціальні — проблеми охорони здоров'я, освіти;
 • економічні — енергетичні, сировинні, продовольчі.
Біологія стала не лише фундаментальною наукою про життя в усіх його проявах, а й частиною людської культури й духовності суспільства, що суттєво впливає на всі галузі діяльності людини.
 
Сучасна біологія — це система наук про життя, про біосистеми.
 
Основними напрямами сучасних біологічних досліджень є:
 • вивчення механізмів регуляції процесів на всіх рівнях організації живого з метою пізнання закономірностей життя;
 • вивчення законів існування та розвитку біосфери з метою встановлення гармонійних відносин між природою та суспільством;
 • дослідження біологічних процесів з метою конструювання на їх основі нових біологічних й технічних систем;
 • вивчення впливу умов космосу на організм для з'ясування механізмів адаптації живих істот до дій космічних чинників;
 • дослідження біологічних процесів і об'єктів з метою використання знань для біотехнологічного виробництва ліків, харчових продуктів, сировини, використання сонячної енергії, добування екологічного чистого палива, електроенергії, охорони природи, визначення можливостей використання харчових продуктів з генетично модифікованих організмів;
 • дослідження механізмів діяльності мозку з метою пізнання закономірностей регуляції процесів мислення, пам'яті, емоцій тощо;
 • вивчення механізмів спадковості й мінливості з метою розроблення методів раннього діагностування та виліковування спадкових хвороб людини, лікування нових інфекційних хвороб, дослідження захворювань рослин та механізмів фітоімунітету;
 • вивчення молекулярних і клітинних реакцій організмів на глобальні катастрофічні зміни клімату на планеті;
 • вивчення закономірностей старіння живих істот для подовження тривалості життя і розв'язування проблем довголіття людини.
Екологія — наука про взаємозв'язки живого між собою та навколишнім середовищем.
Одним з перших, хто почав розглядати екологію не як вузьку біологічну наукову дисципліну, а як міждисциплінарну науку, був видатний американський зоолог і еколог Юджин Одум (\(1913\) — \(2002\)). У науковій праці «Основи екології» (\(1953\)) учений запропонував структурну організацію екології, центральне місце в якій відведено екосистемам.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 4 - 7.
 
Біологія іекологія (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Л.І Остапченко, П.Г. Балан, Т.А. Компанець, С.Р. Рушковський. –Київ : Генеза, 2019. с. 4 - 7 .