6 клас

 1. Вступ. Біологія — наука про живі організми

  1. Біологія — наука про живі організми

 2. Одноклітинні організми

  1. Одноклітинні твариноподібні організми. Амеба - протей

  2. Інфузорія-туфелька

  3. Одноклітинні водорості евглена зелена та хламідомонада

 3. Рослини

  1. Рослина — живий організм

  2. Тканини рослин

  3. Корінь. Кореневі системи. Видозміни коренів

  4. Пагін: властивості, основні функції

  5. Стебло — осьова частина пагона

  6. Листок — бічний орган пагона. Зовнішня будова листка

  7. Розташування листків та клітинна будова листка

  8. Вегетативне розмноження рослин

  9. Квітка – орган статевого розмноження

  10. Запилення та запліднення

  11. Суцвіття

  12. Насіння

  13. Плоди

  14. Різноманітність плодів. Поширення плодів

  15. Ріст і розвиток рослин

 4. Різноманітність рослин

  1. Поняття про класифікацію рослин

  2. Водорості

  3. Мохи

  4. Папороті

  5. Хвощі

  6. Плауни

  7. Голонасінні

 5. Царство Гриби

  1. Загальна характеристика грибів, їх роль у природі та житті людини

7 клас

 1. Зоологія — наука про тварин

  1. Тварина — живий організм

  2. Будова тварин: клітини і тканини

  3. Органи і системи органів тварин

 2. Різноманітність тварин

  1. Поняття про класифікацію тварин

  2. Тип Губки і тип Кишковопорожнинні

  3. Тип Кільчасті черви (Кільчаки)

  4. Тип Членистоногі

  5. Клас Ракоподібні типу Членистоногі

  6. Клас Павукоподібні типу Членистоногі

  7. Клас Комахи типу Членистоногі

  8. Розвиток комах з повним і неповним перетворенням

  9. Значення комах у природі та житті людини

  10. Загальна характеристика типу Молюски

  11. Клас Черевоногі молюски

  12. Клас Двостулкові молюски

  13. Клас Головоногі молюскі

  14. Загальна характеристика хордових. Підтипи Безчерепні і Черепні

  15. Загальна характеристика риб. Круглороті та Хрящові риби

  16. Клас Кісткові риби

  17. Загальна характеристика представників класу Земноводних (Амфібій)

  18. Внутрішня будова представників класу Земноводних

  19. Загальна характеристика та класифікація представників класу Рептилії

  20. Внутрішня будова представників класу Рептилій

  21. Загальна характеристика класу Птахи

  22. Внутрішня будова представників класу Птахів

  23. Розмноження і розвиток Птахів

  24. Різноманітність Птахів

  25. Загальна характеристика класу Ссавців

  26. Внутрішня будова Ссавців

  27. Розмноження і розвиток Ссавців

  28. Різноманітність Ссавців

  29. Особливості зовнішної будови хребетних тварин у зв'язку з їх пристосуванням до різних умов існування

 3. Процеси життєдіяльності тварин

  1. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення

8 клас

 1. Вступ. Організм людини, як єдине ціле

  1. Людина, як біологічний вид. Науки про людину

 2. Організм людини, як біологічна система

  1. Організм людини, як біологічна система

  2. Тканини людини

  3. Органи. Фізіологічні системи

  4. Поняття про механізми регуляції. Нервова регуляція

 3. Опора і рух

  1. Значення опорно-рухової системи, її будова та функції

  2. Будова скелета

  3. Будова і з'єднання кісток

  4. Будова м'язів. Види м'язів

  5. Функції окремих груп м’язів

  6. Хвороби опорно-рухової системи та їх профілактика

 4. Обмін речовин

  1. Обмін речовин

  2. Їжа та її компоненти

  3. Вітаміни

  4. Регуляція обміну речовин

 5. Травлення

  1. Будова органів травлення

  2. Ротова порожнина. Будова зубів

  3. Процес травлення у шлунку та кишечнику

  4. Етапи травлення. Всмоктування поживних речовин у кров

  5. Хвороби системи травлення та їх попередження

 6. Дихання

  1. Значення дихання. Система органів дихання

 7. Транспорт речовин. Кровоносна та лімфатична системи

  1. Внутрішнє середовище організму. Склад крові

  2. Еритроцити. Групи крові

  3. Лейкоцити, тромбоцити. Зсідання крові

  4. Будова серця. Робота серця

  5. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по судинам

  6. Лімфатична система

  7. Імунна система

  8. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика

 8. Система органів виділення. Терморегуляція

  1. Сечовидільна система

  2. Будова і функції шкіри. Гігієна шкіри

 9. Нервова система

  1. Будова нервової системи та її значення

  2. Спинний мозок

  3. Головний мозок

  4. Периферична нервова система. Соматична частина периферичної нервової системи

  5. Вегетативна нервова система

  6. Захворювання нервової системи

 10. Органи чуття і сенсорні системи

  1. Загальний принцип будови сенсорних систем (аналізаторів)

  2. Будова і робота органу зору

  3. Орган слуху та вестибулярний апарат

  4. Сенсорні системи нюху і смаку

  5. Сенсорні системи руху, дотику, температури і болю

 11. Вища нервова діяльність

  1. Безумовні рефлекси. Вроджена поведінка

  2. Умовні рефлекси. Набута поведінка

  3. Розумова діяльність. Мова, навчання

  4. Мислення та свідомість

  5. Пам'ять

  6. Сон. Біологічні ритми

 12. Ендокринна система

  1. Ендокринна система. Гормони

  2. Залози внутрішньої секреції

  3. Залози змішаної секреції

  4. Порушення функцій ендокринних залоз

 13. Розмноження та розвиток людини

  1. Будова та функції чоловічої репродуктивної системи

  2. Жіноча репродуктивна система

  3. Статеві клітини

  4. Запліднення. Вагітність. Ембріональний період розвитку людини

  5. Постембріональний розвиток людини

9 клас

 1. Вступ. Біологія, як наука

  1. Історія розвитку біології

  2. Сутність життя та властивості живого. Рівні організації живої природи

 2. Хімічних склад клітин

  1. Особливості хімічного складу клітин. Неорганічні речовини та їх роль у життєдіяльності клітин

  2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості

  3. Властивості та біологічна роль вуглеводів

  4. Ліпіди: будова, властивості та біологічна роль

  5. Структура, властивості та біологічна роль білків

  6. Нуклеїнові кислоти

  7. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ та інші органічні речовини клітин

 3. Структура клітини

  1. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

  2. Клітинні мембрани

  3. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма

  4. Структура еукаріотичної клітини: основні клітинні органели

  5. Ядро, його структурна організація та функції

  6. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика

 4. Принципи функціонування клітин

  1. Обмін речовин та енергії

 5. Збереження та реалізація спадкової інформації

  1. Гени. Геном

  2. Особливості геномів про- та еукаріотів

  3. Генетичний код

  4. Реплікація. Транскрипція. Основні типи РНК

  5. Розмноження живих організмів. Способи поділу клітин

  6. Мейоз

 6. Закономірності успадкування ознак

  1. Класичні методи генетичних досліджень

  2. Моногібридне схрещування. Перший і другий закони Менделя

  3. Незалежне успадкування ознак. Дигібридне схрещування

  4. Взаємодія генів

  5. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

  6. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

  7. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

 7. Еволюція органічного світу

  1. Розвиток уявлень про виникнення життя

  2. Формування уявлень про еволюцію. Вчення Ч. Дарвіна

  3. Чинники еволюції

  4. Популяції живих організмів та їх основні характеристики

  5. Вид. Критерії виду

 8. Біорізноманіття

  1. Основи еволюційної філогенії та систематики

  2. Неклітинні форми життя: віруси

 9. Надорганізмові біологічні системи

  1. Трофічні ланцюги

  2. Екологічні піраміди. Розв'язування задач

 10. Біологія як основа біотехнології та медицини

  1. Селекція. Методи селекції

  2. Введення в культуру рослин. Селекція рослин

10 клас

 1. Біологія та екологія — комплексні природничі науки

  1. Зв'язок біології та екології з іншими дисциплінами

  2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв'язок

  3. Властивості живого

  4. Стратегія сталого розвитку природи й суспільства

 2. Біорізноманіття

  1. Систематика — наука про різноманітність організмів

  2. Принципи наукової класифікації організмів

  3. Сучасні критерії виду

  4. Неклітинні форми життя. Віруси

  5. Особливості будови і функціонування вірусів

  6. Прокаріотичні організми: археї

  7. Прокаріотичні організми: бактерії

  8. Еукаріоти

  9. Гриби

  10. Різноманітність грибів

  11. Рослини. Водорості

  12. Вищі спорові рослини

  13. Вищі насіннєві рослини

  14. Тварини

  15. Багатоклітинні тварини

 3. Обмін речовин і перетворення енергії

  1. Обмін речовин і перетворення енергії — основа функціонування біосистем

  2. Біоелементи. Біонеорганічні речовини: огляд будови і біологічна роль

  3. Біоорганічні речовини: білки, нуклеїнові кислоти

  4. Будова та біологічна роль вуглеводів і ліпідів

  5. Структури клітин, які забезпечують процеси обміну речовин та енергії

  6. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів

  7. Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів

  8. Роль ферментів у забезпеченні метаболізму клітини та цілісного організму

  9. Вітаміни та їхня роль в обміні речовин та енергії

  10. Мінеральні речовини

  11. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

  12. Обмін речовин в організмі людини

  13. Порушення обміну біоелементів і біонеорганічних речовин

  14. Негативний вплив на обмін речовин чужорідних сполук. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізм

 4. Спадковість і мінливість

  1. Основні поняття генетики

  2. Закономірності спадковості. І та ІІ закони Менделя

  3. Закономірності спадковості. Закон чистоти гамет. ІІІ закон Менделя

  4. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань

  5. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

  6. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

  7. Гени. Регуляція активності генів

  8. Каріотип людини. Хромосомний аналіз

  9. Геном людини

  10. Генетика людини

  11. Успадкування ознак у людини

  12. Зчеплене успадкування. Позахромосомна спадковість у людини

  13. Молекулярні механізми мінливості

  14. Закономірності модифікаційної та спадкової мінливості людини

  15. Мутації та їх класифікація

  16. Мутації та їх властивості

  17. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

  18. Генетичний моніторинг у людських спільнотах

  19. Особливості генофонду людських спільнот

  20. Закономірності розподілу алелів у популяції

  21. Хвороби спадкового походження

 5. Репродукція та розвиток

  1. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів. Нестатеве розмноження

  2. Особливості статевої форми розмноження

  3. Особливості регенерації організму людини

  4. Трансплантація тканин та органів у людини

  5. Репродукція клітин

  6. Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають

  7. Старіння та смерть клітин

  8. Онкологічні захворювання та онкогенні чинники

  9. Мейоз. Особливості гаметогенезу в людини. Статеві клітини

  10. Суть та біологічне значення запліднення

  11. Особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоцільною сутністю

  12. Ембріогенез людини

  13. Постембріональний розвиток людини

11 клас

 1. Адаптації

  1. Адаптація як загальна властивість біосистем

  2. Загальні закономірності формування адаптацій

  3. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях

  4. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію

  5. Життєві форми рослин і тварин як адаптації до середовища існування

  6. Екологічна ніша. Поняття про спряжену еволюцію та коадаптацію

  7. Середовище існування

  8. Водне середовище існування

  9. Наземно-повітряне середовище існування

  10. Способи терморегуляції організмів

  11. Ґрунтове середовище існування

  12. Симбіоз та його форми

  13. Організм як середовище мешкання

  14. Паразитизм та його поширення

  15. Форми паразитизму

  16. Роль паразитизму у природі

  17. Адаптації паразитів та їх хазяїв

  18. Адаптивні біологічні рівні

 2. Біологічні основи здорового способу життя

  1. Науки, що вивчають здоров'я людини

  2. Здоровий спосіб життя, принципи й складові

  3. Статева культура й безпека життя людини

  4. Негативний вплив алкоголю на здоров'я людини

  5. Негативний вплив куріння на здоров'я людини

  6. Негативний вплив наркотиків на здоров'я людини

  7. Вплив стресових чинників на організм людини

  8. Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини

  9. Імунна система людини, особливості її функціонування

  10. Природні способи впливу в імунокорекції та імунотерапії

  11. Особливості й різноманітність імунобіологічних препаратів

  12. Профілактика захворювань людини. Неінфекційні захворювання

  13. Профілактика інфекційних захворювань

  14. Особливості та різноманітність інвазійних захворювань

  15. Профілактика інвазійних захворювань

  16. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом

 3. Екологія

  1. Предмет вивчення екологі та її завдання

  2. Розділи екології. Різноманітність методів дослідження в екології

  3. Екологічні зв'язки. Екологічні закони

  4. Екологічні чинники та їхня класифікація

  5. Загальна реакція організмів на вплив екологічних чинників

  6. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угруповання

  7. Популяції. Класифікація популяцій

  8. Екосистемологія. Екосистеми, їхня структурна організація

  9. Екосистеми, їхні властивості та характеристики

  10. Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем

  11. Ланцюги живлення. Екологічні піраміди

  12. Агроекосистеми, особливості структури й функціонування

  13. Біосфера як глобальна екосистема, її струкура та межі

 4. Сталий розвиток та раціональне природокористування

  1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

  2. Види забруднення, їхні наслідки для екосистем

  3. Антропічний вплив на атмосферу

  4. Антропічний вплив на гідросферу

 5. Застування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та біотехнології

  1. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів

  2. Генетичні основи гетерозису. Переваги застосування методів генетичної інженерії у сучасній селекції

  3. Вчення М.І. Вавилова про центри різноманітності то походження культурних рослин

  4. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині

  5. Застосування результатів біологічних досліджень у біотехнології

  6. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології