Для характеристики екологічної ніші використовують два основні параметри: ширину ніші та перекриття ніші з сусідніми.
Ширина екологічної ніші — параметр, який визначають за діапазоном дії будь-якого екологічного чинника в межах угруповання та оцінюють шляхом порівняння з шириною екологічної ніші інших видів (організмів, популяцій).
Наприклад, ширину ніші можна визначити за інтенсивністю освітлення, довжиною ланцюгів живлення, компонентами їжі тощо. Екологічна ніша може бути різної ширини за різними вимірами (трофічні зв'язки, просторовий розподіл тощо). Для тварин зазвичай використовують три вісі багатовимірної ніші:
  • місце проживання (просторова ніша);
  • живлення (трофічна ніша);
  • добова активність (часова ніша).
Таким чином, шириною ніші є різноманітність ресурсів, що використовуються певним видом (організмом). Графічно екологічну нішу можна визначити як ділянку дво- або багатовимірного графіка.
 
екологічна ніша.png
Двовимірна модель екологічної ніші
Перекривання екологічної ніші — це параметр, що характеризує використання видами (популяціями, організмами) одних і тих самих ресурсів середовища і характер конкуренції між ними.
Перекривання виникає, якщо різні види використовують одні й ті самі ресурси. Перекривання може бути повним або частковим, за одним або декількома параметрами екологічної ніші. Ніші можуть зовсім не перекриватися, і види не конкурують один з одним. За часткового перекривання види співіснують завдяки специфічності їхніх пристосувань. Якщо ж ніші видів повністю перекриваються, то відбувається конкурентне виключення одного з видів або витіснення домінуючим конкурентом свого суперника.
Основними параметрами, що характеризують екологічні ніші різних видів, є їхні ширина та спупінь перекривання.
Еволюційно взаємовідносини органзімів формуються так, що види з подібними вимогами до середовища не можуть тривалий час існувати спільно. Ця закономірність сформульована Г. Ф. Гаузе (\(1910\) - \(1986\)), який досліджував харчові відносини декількох видів інфузорій у вигляді правила конкурентного виключення.
Правило конкурентного виключення: якщо два види є подібними вимогами до середовища (живлення, поведінки, місць розмноження тощо) вступають у конкурентні відносини, то один з них повинен загинути або змінити свій спосіб життя і зайняти нову екологічну нішу.
У природних екосистемах зазвичай всі ніші зайнято. Однак якщо це фукнціональне місце звільняється (наприклад, через винищення людиною чи хижаками), то воно заповнюватиметься функціонально близьким або екологічно аналогічним видом. Ця закономірність сформульована як правило обов'язковості заповнення екологічних ніш.
Правило обов'язковості заповнення екологічних ніш: порожня екологічна ніша завжди буває природно заповненою.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 21 - 22.