У процесі життєдіяльності будь-який організм віддає в середовище свого існування трансформовані речовини, енергію та інформацію. Сумарні ефекти таких впливів настільки є значними, що науковці вказують на середовищеутворювальну функцію організмів. Сутність її полягає в тому, що живі організми за сприятливих умов існування перетворюють фізико-хімічні параметри середовища.
Вплив організмів на середовища існування є результатом таких біогеохімічних функцій організмів у біосфері, як:
  • енергетична (перетворення енергії у процесах фотосинтезу, хемосинтезу, терморегуляції);
  • концентраційна (вибіркове накопичення в процесі життєдіяльності певних елементів і речовин);
  • деструкційна (перетворення складніших речовин на простіші у процесах руйнування гірських порід, мінералізації органічних решток);
  • транспортна (переміщення хімічних елементів і речовин проти сили тяжіння).
Саме завдяки середовищеутворювальній функції організмів перетворений газовий склад наземно-повітряного, створено ґрунтове, очищується водне та існує гостальне середовища існування.
В системі «середовище існування — організми» саме живі істоти є активними учасниками, які забезпечують існування цієї системи в часі.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 27 - 28.