Збереження біорізноманіття — це сукупність заходів, спрямованих на охорону окремих популяцій, видів та екосистем у цілому разом з їхнім середовищем існування.
Біорізноманіття як величезний генофонд планети є одним із дуже важливих механізмів забезпечення стабільності біосфери. Що він різноманітніший, то легше біосфера адаптується до нових умов.
Стабільність біосфери — це властивість, заснована на високому рівні різноманіття живих організмів, окремі групи яких виконують різні екологічні функції.
Значення біорізноманіття для стабільності біосфери полягає в тому, що воно:
  • виконує буферну роль у біосфері, завдяки чому зменшує негативний вплив абіотичних чинників (наприклад, поглинання й біоакумуляція забруднювачів);
  • забезпечує біологічний кругообіг речовин та енергії (наприклад, участь мікроорганізмів у кругообігу Нітрогену, Сульфуру, Феруму);
  • регулює кліматичні процеси на Землі (наприклад, вплив лісів на водний баланс Землі);
  • бере участь у запобіганні масовим захворюванням (зменшення біорізноманіття супроводжується збільшенням кількості тварин-носіїв небезпечних інфекцій).

Для збереження і використання біорізноманіття в інтересах теперішнього і майбутнього поколінь було прийнято Конвенцію ООН про охорону біорізнома ніття (Ріо-де-Жанейро, \(1992\)) і Всеєвропейську стратегію збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Софія, \(1995\)). Основні положення цих документів в Україні реалізуються на засадах Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на \(2005\) – \(2025\) роки (\(2004\)).
 
Основними напрямами діяльності щодо збереження біорізноманіття є: збереження природних екосистем та оздоровлення агроекосистем; збереження видів та популяцій; створення екологічної мережі та природоохоронних документів; новий оселищний підхід до охорони біорізноманіття — збереження природних
оселищ, тобто місць існування видів, що дає змогу зберегти види, їх угруповання й умови, необхідні для їхнього виживання та нормального розвитку.
Головна причиною збереження біорізноманіття є його провідна роль у забезпечені стабільності екосистем
та біосфери в цілому. 
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.198-199.