Біотехнологія виникла як сукупність способів використання живих істот і біологічних процесів для промислового виробництва.
З найдавніших часів людина використовувала організми для випікання хліба, приготування кисломолочних продуктів, фарбування одягу тощо. Але лише завдяки дослідженням Л. Пастера (\(1822\) – \(1895\)) біотехнологія набула наукової основи. Цей французький науковець вивчав процеси бродіння, що є основою виноробства й пивоваріння, врятував шовківництво, виявивши причину хвороб шовкопряда, запропонував метод запобіжних щеплень для профілактики інфекційних захворювань, метод пастеризації для зберігання харчових продуктів тощо. У \(40\) – \(50\)-ті роки \(ХХ\) ст., коли було здійснено біосинтез пеніцилінів, почалася ера антибіотиків, що дала поштовх розвитку мікробіологічної промисловості. У \(60\) – \(70\)-ті рр. \(XX\) століття почала бурхливо розвиватися клітинна інженерія. Зі створенням у \(1972\) р. групою П. Берга в США першої гібридної молекули ДНК in vitro формально пов’язане народження генетичної інженерії. Загострення екологічних проблем стало причиною появи екологічної інженерії, спрямованої на отримання людиною чистої води, повітря, продуктів.
 
Основні напрями сучасної біотехнології:
  • клітинна інженерія — культивування клітин і тканин вищих організмів;
  • генна інженерія — перебудова генотипу за рахунок вбудовування або виключення певних генів;
  • мікробіологічна промисловість — виробництво біологічно активних речовин;
  • інженерна ензимологія — використання ферментів мікробного, рослинного і тваринного походження в біохімічних процесах;
  • екологічна інженерія — використання принципів біології та хімії для розробки рішень екологічних проблем, займаться контролем забруднення води, біофільтрів на очисних спорудах.
 
Сучасна біотехнологія як наука нерозривно пов’язана, в першу чергу, з біологією, хімією, фізикою, технікою та інженерією. Її об’єктами є віруси, бактерії, гриби, клітини рослин, тварин, людини та біомолекули.
 
Для досліджень у біотехнології застосовують найрізноманітніші методи, серед яких:
  • метод культивування біооб’єктів у біореакторах (ферментаторах);
  • метод вирощування клітинних чи тканинних культур в особливих умовах;
  • методи генетичної інженерії;
  • методи мікробіологічного синтезу та ін.

За допомогою біотехнології можна отримати екологічно чисту й дешевшу продукцію, й тому вона витіснятиме обмежені ресурсами і екологічно шкідливі сучасні хімічні технології.
Біотехнологія — це комплекс наук, технічних засобів, методів, спрямованих на одержання і використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їхньої життєдіяльності у промисловості.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. с. 268 - 269.