Біосфера — особлива оболонка Землі, населена живими істотами.
Перші уявлення про біосферу як «зону життя» дав Ж. Б. Ламарк, термін запропонував австрійський вчений Е. Зюсс (\(1875\)), а цілісне вчення про біосферу створив наш видатний співвітчизник В. І. Вернадський («Біосфера», \(1926\)). Дослідженнями біосфери займається біосферологія.
Особливості біосфери як біологічної системи найвищого рівня організації живої матерії.
  1. Біосфера охоплює три геологічні оболонки — літосферу, атмосферу та гідросферу. Межами біосфери є нижні шари атмосфери до висоти близько \(11\) км, вся гідросфера і верхній шар літосфери до глибини \(3\) – \(11\) км.
  2. У структурі біосфери виокремлюють абіотичний та біотичний компоненти, що пов’язані переміщенням елементів. Живі організми концентрують, перерозподіляють хімічні елементи, синтезують з них й розкладають хімічні сполуки. У науці ця закономірність називається законом Вернадського., або законом біогенної міграції хімічних елементів: міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється або за безпосередньої участі живої речовини, або ж в середовищі, особливості якого зумовлені живою речовиною.
  3. Структурними елементами біосфери є \(7\) типів речовини: 1) жива (сукупність усіх організмів на Землі); 2) біогенна (речовина, утворена й перероблювана організмами: вугілля, нафта, кисень атмосфери тощо); 3) косна (абіотична речовина, утворена без участі живого — пісок, лава, попіл вулканів); 4) біокосна (біогенно-абіотична речовина, продукти розкладу і переробки косної речовини організмами — ґрунт); 5) радіоактивна; 6) космічна; 7) розсіяні атоми.
  4. Елементарними одиницями біосфери є екосистеми в усій своїй різноманітності, об’єднані біологічним колообігом речовин й перетворенням енергії. Через те біосферу розглядають як єдину глобальну складну екосистему планети Земля.
  5. Біосфера існує з часу появи життя на Землі й на сучасному етапі свого розвитку поступово переходить у ноосферу — стан біосфери, за якого визначальними чинниками стає розумова діяльність й праця людини, а характерною рисою — екологізація всіх сфер життя.
Біосфера є найвищою та найскладнішою біологічною системою Землі.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. с. 250 - 251.