Функціонування екосистем — сукупність процесів, що забезпечують діяльність, існування та розвиток екосистеми в часі.
 
Основними закономірностями функціонування екосистем є такі.
Правило екологічної піраміди (закон піраміди енергії Р. Ліндемана (\(1942\)), правило «десяти відсотків»): екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в \(10\) разів менша попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні.
Екологічна піраміда — це графічне відображення трофічної структури ланцюга живлення.
 
Залежно від показника, покладеного в основу, є різні види екологічних пірамід:
  • піраміда чисел — відображає кількість особин у кожному рівні ланцюга живлення;
  • піраміда біомаси — показує співвідношення загальної кількості живої речовинин на трофічних рівнях харчового ланцюга (кількість органічної речовини);
  • піраміда енергії — кількість енергії в їжі, співвідношення між кількістю енергії, отриманої у кожному з трофічних рівнів. У зв'язку з високою втратою енергії число трофічних рівнів в угрупуваннях рідко перевищує три або чотири.
Закон односпрямованості потоку енергії: енергія, що її отримує екосистема, передається в одному напрямку від продуцентів до консументів та редуцентів.
Оскільки із зворотним потоком (від редуцентів до продуцентів) надходить мізерна кількість від вихідної енергії (не більш ніж \(0,25\) %), говорити про колообіг енергії не можна. Ця закономірність ілюструє другий закон термодинаміки: будь-який вид енергії врешті-решт перетворюється в теплоту.
Закон внутрішньої динамічної рівноваги: речовина, енергія, інформація та процеси, що їх пов’язують, перебувають у тісному взаємозв’язку. 
Зміна одного з показників неминуче призводить до змін інших за умови збереження фундаментальних властивостей саморегуляції, самооновлення та самовідтворення.
Основними закономірностями функціонування екосистем є правило екологічної піраміди, закон односпрямованості потоку енергії та закон внутрішньої динамічної рівноваги.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – с. 235 - 236.