Екологічні чинники — це усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання.
Прикладом екологічних чинників є світло, температура, взаємний вплив організмів тощо. Чинники середовища називають екологічними лише в тому випадку, якщо вони для живих систем мають певне значення.
 
Під дією чинників середовища:
  • відбуваються формування пристосувань на різних рівнях організації життя (адаптаційне значення);
  • зміни пристосувань у відповідь на зміни середовища (модифікаційне значення);
  • дія світла чи звука є джерелом інформації про стан середовища (сигнальне значення);
  • магнітні впливи забезпечують визначення місцеперебування чи напрямків переміщення у просторі (біонавігаційне значення);
  • температурний вплив сприяє або навпаки обмежує поширення організмів тощо.
Уся сукупність впливів екологічних чинників є основною причиною генетичного, видового й екосистемного біорізноманіття.
 
В екології виокремлюють кілька груп екологічних чинників, що класифікують:
  • за походженням (космічні, техногенні);
  • за середовищем виникнення (атмосферні, гідрологічні, едафічні, або ґрунтові);
  • за характером впливу (фізичні, хімічні, біологічні);
  • за особливостями змін (періодичні (наприклад, добові зміни температури), та  неперіодичні (наприклад, виверження вулканів);
  • за природою впливу: абіотичні (вплив чинників неживої природи), біотичні (вплив чинників живої природи) та антропічні (прямий та опосередкований вплив діяльності людини).
Абіотичні екологічні чинники — чинники неживої природи — фізичні та хімічні умови середовища. До них належать температура, вологість, світло, рух повітряних мас (вітер), течія й солоність води, опади, сніговий покрив, магнітне поле Землі: кліматичні (вплив світла, температури, вологості); атмосферні (вплив повітря); едафічні (вплив ґрунту); гідрологічні (вплив води); топографічні (вплив рельєфу). 
 
Біотичні екологічні чинники — взаємний вплив живих організмів одне на одного. Умовно біотичні чинники можна поділити на внутрішньовидові та міжвидовіВнутрішньовидові чинники проявляються у впливі особин певного виду одна на одну й конкуренції за різні ресурси. Проявом цих чинників є боротьба за територію, їжу, статевого партнера. Міжвидові чинники дуже різноманітні. У процесі еволюції сформувалося декілька типів міжвидових взаємовідношень (конкуренція, хижацтво, паразитизм, коменсалізм тощо): симбіотичні (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм); нейтральні; антагоністичні (хижацтво, виїдання, конкуренція).
 
Антропічні екологічні чинники — чинники, зумовлені діяльністю людини. До них належать забруднення середовища, необмежене полювання, руйнування середовища існування, занесення нових видів тощо: техногенні (вплив галузей промисловості); антропогенні (безпосередній вплив людини).
Різноманітність екологічних чинників пов’язана з різноманітністю умов довкілля, що впливають на існування живого та визначають біологічне різноманіття.
Джерела:
Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. с. 238 - 239.