Фотосинтез (від грец. фото — світло, синтезіс — поєднання) — надзвичайно складна сукупність процесів пластичного обміну.
 
Науковці виокремлюють три типи фотосинтезу:
  • кисневий (з виділенням молекулярного кисню у рослин й ціанобактерій);
  • безкисневий (за участі бактеріохлорофілів в анаеробних умовах без виділення кисню у фотобактерій);
  • безхлорофільний (за участі бактеріородопсинів у архей).
На глибині \(2,4\) км виявлено зелені сіркобактерії \(GSB1\), які замість сонячного світла використовують слабкі промені чорних курців. 

Найпоширенішим у живій природі є кисневий фотосинтез, для якого потрібні енергія світла, вуглекислий газ, вода, ферменти та хлорофіл. Світло для фотосинтезу поглинається хлорофілом, вода доставляється в клітини крізь пори клітинної стінки, вуглекислий газ надходить в клітини шляхом дифузії.
 
 6CO2+6H2OC6H12O6+O2
 
Основними фотосинтезуючими пігментами є хлорофіли.
Хлорофіли (від грец. хлорос — зелений і філон — листок) — зелені пігменти рослин, за участі яких відбувається фотосинтез.
Зелений колір хлорофілу є пристосуванням для поглинання синіх променів і частково червоних. А зелені промені відбиваються від тіла рослин, потрапляють на сітківку ока людини, подразнюють колбочки і спричиняють кольорові зорові відчуття. Ось чому рослини зелені!

Окрім хлорофілів у рослин є допоміжні каротиноїди, у ціанобактерій та червоних водоростей — фікобіліни. Зелені й пурпурні бактерії містять бактеріохлорофіли, що поглинають сині, фіолетові і навіть інфрачервоні промені.
 
Фотосинтез відбувається у вищих рослин, водоростей, ціанобактерій, деяких архей і одноклітинних твариноподібних, тобто в організмів, відомих як фотоавтотрофи. Фотосинтез у рослин здійснюється в хлоропластах, у ціанобактерій та фотосинтезуючих бактерій — на внутрішніх впинаннях мембран з фотопігментами.
Фотосинтез — процес утворення в клітинах фотоавтотрофних організмів органічних сполук із неорганічних з використанням світлової енергії та за участі фотосинтезуючих пігментів.
Джерела:
Біологія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.І. Соболь. — Кам'янець-Подільський: Абетка, 2017. с. 84 - 85.