7 клас

 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

  1. Вступ.Фізичні тіла, фізичні явища. Числа зі степенем 10

  2. Наукові методи вивчення природи. Ціна поділки вимірювальних приладів

  3. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Міжнародна система одиниць

 2. Будова речовини

  1. Будова речовини. Молекули і атоми

  2. Дифузія. Взаємодія між молекулами

 3. Механічний рух

  1. Механічний рух. Траєкторія, шлях, переміщення

  2. Рівномірний рух. Швидкість

  3. Нерівномірний рух. Середня швидкість

  4. Рівномірний рух по колу. Період обертання

  5. Коливальний рух. Амплітуда, період, частота

 4. Взаємодія тіл. Сила

  1. Явище інерції

  2. Інертність тіла. Маса

  3. Густина речовини. Одиниці густини

  4. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

  5. Деформація тіл. Сила пружності. Закон Гука

  6. Сила тяжіння

  7. Вага тіла. Невагомість

  8. Тертя. Сила тертя

 5. Тиск твердих тіл, рідин і газів

  1. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

  2. Тиск твердих тіл. Способи зменшення та збільшення тиску

  3. Тиск у газі

  4. Тиск у рідині. Закон Паскаля

  5. Гідравлічний прес. Насоси

  6. Гідростатичний тиск

  7. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

  8. Сполучені посудини. Манометри

  9. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

  10. Умови плавання тіл

  11. Виштовхувальна сила в газах. Повітроплавання

 6. Робота і потужність. Енергія

  1. Механічна робота

  2. Потужність

  3. Енергія

  4. Важіль

  5. Блок

  6. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії

8 клас

 1. Теплові явища

  1. Температура. Тепловий стан тіл. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

  2. Внутрішня енергія.Способи зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти

  3. Тепловий баланс

  4. Агрегатні стани речовини.Питома теплота плавлення

  5. Випаровування та конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення

  6. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

  7. Теплові двигуни. Їх види. Теплоенергетика

 2. Електричні явища.Електричний струм

  1. Електричний заряд. Електричне поле. Механізм електризації

  2. Закон Кулона

  3. Електричний струм. Дії електричного струму

  4. Електрична напруга. Одиниці напруги. Вольтметр

  5. Електричний опір. Закон Ома

  6. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

  7. З’єднання провідників

  8. Робота і потужність електричного струму

  9. Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца

  10. Електричний струм у різних середовищах

9 клас

 1. Магнітне поле

  1. Магнітні явища. Індукція магнітного поля. Магнітне поле струму

  2. Сила Ампера. Досліди Фарадея

 2. Світлові явища

  1. Світлові явища. Відбивання і заломлення світла

  2. Лінзи

 3. Механічні та електромагнітні хвилі

  1. Виникнення та поширення механічних хвиль. Електромагнітні хвилі

 4. Рух і взаємодія. Закони збереження

  1. Рівноприскорений прямолінійний рух. Переміщення

  2. Закони Ньютона

  3. Закон всесвітнього тяжіння

  4. Сила тяжіння

  5. Рух тіла під дією кількох сил

  6. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

10 клас

 1. Динаміка

  1. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

 2. Молекулярна фізика

  1. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пари. Кипіння. Вологість повітря. Точка роси

  2. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

  3. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

 3. Основи термодинаміки

  1. Внутрішня енергія і способи її зміни

  2. Робота в термодинаміці

  3. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

  4. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

 4. Електричне поле

  1. Абетка електростатики

Підсумковий контроль

 1. Підсумковий контроль

  1. Діагностичні роботи за І семестр

  2. Діагностичні роботи за ІІ семестр