Німецький учений Георг Сімон Ом \((1787 – 1854)\) у \(1826\) р експериментально встановив, що сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника.
 
Сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги на його кінцях, але й від властивостей самого провідника.
Залежність сили струму від властивостей провідника пояснюється тим, що напрямленому руху вільних електронів у металевому провіднику протидіють їхні хаотичні зіткнення з йонами кристалічної решітки, що перебувають у стані теплового руху. Ця протидія призводить до зменшення швидкості напрямленого руху заряджених частинок, тобто до зменшення сили струму в колі.
Електричний опір — це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму.
Одиниця опору в СІ — Ом:
  
[R]=1 Ом
 
Кратні й частинні одиниці опору:
 
\(1\)\(мОм\)\(=\)1 ·103\(Ом\)
\(1\)\(кОм\)\(=\)
1 ·103
\(Ом\)
\(1\)\(МОм\)\(=\)
1 ·106
\(Ом\)
  
Закон Ома для ділянки кола:  
Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна опору.
  
I=UR
 
I — сила струму;
U — напруга;
R — опір.
 
Із закону Ома випливає, що:
 
R=UI
1 Ом — це опір такого провідника, в якому за напруги на кінцях 1 В сила струму дорівнює 1 А:
1 ·Ом=1 ·ВА
Джерела:
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.
Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.
https://www.fizikanova.com.ua