Для спиртів найбільш характерними є реакції за участю функціональної групи OH.
  
1. Реакції окиснення:
  • повне окиснення (горіння) відбувається з утворенням вуглекислого газу і води:
C2H5OH+3O22CO2+3H2O;
  • неповне (часткове) окиснення відбувається під дією сильних окисників.
Якщо мідну спіраль нагріти на полум'ї пальника, на ній утвориться чорний наліт купрум(\(II\)) оксиду:
 
2Cu+O22CuO;
 
при занурювання спіралі у розчин етанолу, з'являється запах альдегіду:
 
CH3CH2OHетанол+CuOCH3CO||Hетаналь+Cu.
 
При взаємодії з калій перманганатом у кислому середовищі утворюється кислота:
 
CH3CH2OHетанолH2SO4,KMnO4CH3CO||OHетанова кислота.
 
2. Реакції дегідратації:
  • внутрішньомолекулярна дегідратація відбувається у присутності сульфатної кислоти кислоти при нагріванні вище \(170\)°C. У результаті реакції утворюються ненасичені вуглеводні — алкени:
C2H5OHетанолH2SO4,>170°CC2H4етен+H2O.
 
Якщо OH група приєднана не до першого атома Карбону, атом Гідрогену відщеплюється від менш гідрогенізованого атома Карбону. Це є правило Зайцева:
 
CH3CH2C|OHHCH3бутан2олH2SO4,>170°CCH3CH=CHCH3бут2ен+H2O
 
  • міжмолекулярна дегідратація може відбуватися за температури \(130\) — \(160\)°C за наявності невеликої кількості кислоти. У результаті реакції утворюються етери:
CH3OHметанол+OHCH3метанолH2SO4,130160°CCH3OCH3диметиловий етер+H2O
 
3. Взаємодія з гідроген галогенідами відбувається з утворенням галогенопохідних алканів:
 
C2H5OHетанол+HBrC2H5Brбромоетан+H2O.
 
4. У результаті взаємодії з активними металами відбувається заміщення атомів Гідрогену гідроксильної групи з утворенням алкоголятів:
  
2C2H5OHетанол+2Na2C2H5ONaнатрій етанолят+H2.
  
Одержання етанолу:
  
1. У промисловості етанол одержують гідратацією етену у присутності каталізатора:
  
C2H4+H2OC2H5OH.
  
 
2. Етанол одержують під час бродіння глюкози у присутності дріжджових грибів:
  
C6H12O6глюкозадріжджі2C2H5OHетанол+2CO2
 
Отриманий таким способом спирт називають харчовим і застосовують для виготовлення алкогольних напоїв.

Етанол використовується як розчинник при виробництві ліків, косметичних засобів.

В якості дезинфікуючого засобу він застосовується в медицині.

З етанолу отримують харчову оцтову кислоту.

У суміші з бензином етанол використовується як пальне для двигунів внутрішнього згоряння.