7 клас

 1. Вступ

  1. Предмет хімії

  2. Правила поведінки у хімічному кабінеті. Хімічний посуд

 2. Початкові хімічні поняття

  1. Фізичні тіла і речовини

  2. Фізичні властивості речовин

  3. Чисті речовини і суміші

  4. Способи розділення сумішей

  5. Атоми і молекули

  6. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі

  7. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів

  8. Маса атома

  9. Хімічні формули

  10. Прості і складні речовини

  11. Метали і неметали

  12. Валентність. Складання формул за валентністю

  13. Відносна молекулярна маса. Обчислення відносної молекулярної маси речовини

  14. Масова частка елемента в складній речовині

  15. Фізичні та хімічні явища

  16. Ознаки та умови протікання хімічних реакцій

  17. Закон збереження маси речовини

  18. Рівняння хімічних реакцій

 3. Кисень

  1. Повітря, його склад. Оксиген

  2. Добування кисню

  3. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами

  4. Оксиди. Умови виникнення та припинення горіння

  5. Взаємодія кисню зі складними речовинами

  6. Колообіг Оксигену в природі

  7. Розв'язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

 4. Вода

  1. Вода: склад молекул, поширеність у природі, фізичні властивості

  2. Розчин, його компоненти та склад

  3. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

  4. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи

  5. Індикатори. Середовище розчинів

  6. Проблема чистої води. Хімічне забруднення довкілля

  7. Розв'язування задач на визначення масової частки речовини

8 клас

 1. Періодичний закон і будова атомів

  1. Періодичний закон

  2. Періодична система хімічних елементів

  3. Будова ядра атома

  4. Ізотопи

  5. Стан електронів в атомі

  6. Будова електронної оболонки атома

  7. Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів

  8. Періодична таблиця і закономірності зміни властивостей хімічних елементів

 2. Типи хімічного зв'язку

  1. Електронегативність хімічних елементів

  2. Типи хімічного зв'язку

  3. Ковалентний зв'язок

  4. Йонний зв'язок

  5. Ступінь окиснення

  6. Кристалічні ґратки

 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

  1. Кількість речовини. Стала Авогадро

  2. Молярна маса речовини

  3. Молярний об'єм газів. Закон Авогадро

  4. Відносна густина газів

  5. Розрахунки за хімічними формулами

 4. Основні класи неорганічних сполук

  1. Класифікація речовин

  2. Оксиди

  3. Основи

  4. Кислоти

  5. Солі

  6. Фізичні властивості солей

  7. Хімічні властивості оксидів

  8. Хімічні властивості основ

  9. Хімічні властивості кислот

  10. Хімічні властивості солей

  11. Отримання оксидів

  12. Отримання основ

  13. Способи отримання кислот

  14. Отримання солей

  15. Поширення та застосування оксидів

  16. Поширення та застосування кислот

  17. Застосування основ

  18. Застосування солей

  19. Взаємозв'язок між класами неорганічних речовин

  20. Розрахунки за хімічними рівняннями

9 клас

 1. Повторення основних питань з курсу хімії 8 класу

  1. Хімічні властивості оксидів

  2. Хімічні властивості кислот

  3. Хімічні властивості основ

  4. Хімічні властивості солей

 2. Розчини

  1. Дисперсні системи

  2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок

  3. Розчин і його компоненти

  4. Розчинення, як фізико-хімічний процес. Залежність розчинності речовин від різних чинників

  5. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати

  6. Розв'язування задач за участю розчинів

  7. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти

  8. Властивості йонів

  9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей

  10. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні і слабкі електроліти

  11. Середовище розчинів. Індикатори

  12. Реакції йонного обміну. Умови їх перебігу

  13. Якісні реакції на деякі йони

 3. Хімічні реакції

  1. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом речовин

  2. Ступінь окиснення

  3. Окисники і відновники, окиснення і відновлення

  4. Окисно-відновні реакції

  5. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом

  6. Швидкість протікання хімічної реакції. Каталізатори

  7. Оборотні і необоротні реакції. Хімічна рівновага

 4. Найважливіші органічні сполуки

  1. Склад і будова органічних речовин

  2. Метан. Хімічні властивості метану

  3. Насичені вуглеводні

  4. Ненасичені вуглеводні

  5. Поняття про полімери (на прикладі поліетилену)

  6. Природні джерела вуглеводнів

  7. Розв'язування задач з теми «Вуглеводні»

  8. Спирти

  9. Гліцерол

  10. Етанова (оцтова) кислота

  11. Вищі карбонові кислоти

  12. Жири. Мило

  13. Вуглеводи: моносахариди

  14. Вуглеводи: дисахариди

  15. Вуглеводи: полісахариди

  16. Нітрогеновмісні органічні сполуки

10 клас

 1. Повторення початкових понять про органічні сполуки

  1. Склад і властивості окремих представників вуглеводнів

  2. Оксигеновмісні органічні сполуки

  3. Нітрогеновмісні органічні сполуки

 2. Теорія будови органічних речовин

  1. Теорія будови органічних речовин. Ізомерія. Ізомери

 3. Вуглеводні

  1. Алкани: номенклатура та ізомерія

  2. Властивості алканів

  3. Алкени: номенклатура та ізомерія

  4. Властивості алкенів

  5. Алкіни: номенклатура та ізомерія

  6. Властивості алкінів

  7. Розв'язування задач по темі «Алкани, алкени, алкіни»

  8. Арени. Бензен

  9. Методи одержання вуглеводнів

  10. Узагальнення з теми «Вуглеводні»

 4. Оксигеновмісні органічні речовини

  1. Насичені одноатомні спирти

  2. Властивості насичених одноатомних спиртів

  3. Багатоатомні спирти

  4. Фенол.Фізичні та хімічні властивості

  5. Альдегіди

  6. Хімічні властивості альдегідів

  7. Карбонові кислоти

11 клас

 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

  1. Повторення основних понять про будову атомів хімічних елементів

  2. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів

  3. Збуджений стан атома. Валентність. Ступені окиснення елементів

  4. Періодична зміна властивостей елементів та їхніх сполук згідно електронної будови атомів

 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

  1. Природа хімічного зв'язку. Йонний зв'язок

  2. Ковалентний зв'язок

  3. Металічний зв'язок

  4. Кристалічні ґратки

  5. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

 3. Хімічні реакції

  1. Оборотні і необоротні хімічні процеси

  2. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє

  3. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

 4. Неорганічні речовини та їхні властивості

  1. Загальна характеристика неметалів, їхні фізичні властивості

  2. Хімічні властивості та отримання неметалів

  3. Водень

  4. Галогени. Хлор та його сполуки

  5. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

  6. Сульфур. Сполуки Сульфуру

  7. Сульфуровмісні кислоти

  8. Нітроген. Азот

  9. Амоніак

  10. Нітратна кислота. Нітрати

  11. Фосфор

  12. Карбон

  13. Силіцій та його сполуки

  14. Розв'язання задач за рівняннями реакцій, якщо один з реагентів узято в надлишку

  15. Загальна характеристика та фізичні властивості металів

  16. Загальні хімічні властивості металів. Застосування металів та їхніх сплавів

  17. Лужні метали. Натрій. Натрій гідроксд. Луги

  18. Магній та лужноземельні метали. Кальцій. Кальцій гідроксид

  19. Алюміній та його сполуки

  20. Залізо та сполуки Феруму

  21. Середні солі

  22. Кислі та основні солі

  23. Якісні реакції на деякі йони

  24. Жорсткість води

 5. Біологічне значення елементів. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

  1. Біологічне значення металічних елементів

  2. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук. Генетичні ряди металів

  3. Генетичні ряди неметалів

 6. Повторення

  1. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів

  2. Прості і складні речовини

  3. Класи неорганічних сполук