Насичені вуглеводні (алкани) — сполуки Карбону з Гідрогеном, у молекулах яких усі зв'язки є одинарними.
Для алканів склад будь-якого члена гомологічного ряду можна вивести із загальної формули CnH2n+2, де \(n\) — число атомів Карбону у молекулі.
Перший представник ряду насичених вуглеводнів — метан.
Його хімічна формула:  CH4;
структурна:  HC|HH|H;
електронна: H:CH....H:H.
 
Атом Карбону у молекулах алканів перебуває у стані sp3 гібридизації. Молекула метану має тетраедричну форму. У центрі тетраедра міститься атом Карбону, у вершинах — атоми Гідрогену. Кути між атомами є 109,5°.
 
Для органічних речовий є характерним явище ізомерії.
Ізомерія — явище існування речовин з однаковим складом молекул, але різним сполученням атомів.
Ізомери — речовини з однаковим якісним і кількісним складом молекул, але різною хімічною будовою, і різними властивостями.
Наприклад:
 
структурна формула бутану — C4H10;
 
скорочена структурна формула:
 
номальний бутан (\(n\)—бутан, нерозгалужений ланцюг): CH3CH2CH2CH3;
 
ізобутан (розгалужений ланцюг): CH3CH|CH3CH3.
Щоб правильно називати ізомери насичених вуглеводнів, потрібно знати назви алкільних замісників. Вони утворюються шляхом заміни суфіксу —ан у назві алкану на суфікс —ил (іл):
 
CH4 — метан; CH3 — метил;
 
C2H6 — етан; C2H5 — етил;
 
C3H8 — пропан; C3H7 — пропіл;
 
C4H10 — бутан; C4H9 — бутил;
 
C5H12 — пентан; C5H11 — пентил.
 
Складання назв насичених вуглеводнів:
Знаходимо найдовший ланцюг послідовно з'єднаних атомів Карбону з найбільшою кількістю найпростіших розгалужень. Нумеруємо атоми Карбону з того кінця, до якого найближче замісник. Місце алкільких замісників (локантів) позначають цифрами, які показують положення замісників у головному карбоновому ланцюгу. Назви замісників розташовують в алфавітному порядку. Якщо у складі вуглеводню є декілька однакових замісників, їх кількістю позначають префіксами ди—; три—; тетра—; пента—, тощо. У кінці називають вуглеводень з найдовшим карбоновим ланцюгом.
Наприклад:
 
CH36CH25CH4|C2H5CH3|CH3CH2|CH3CH31; назва сполуки: \(4\)—етил—\(2, 3\)—диметилгесан.
Локант — цифра, яка вказує на положення замісника (подвійного або потрійного зв’язків) у молекулі.