Для опрацювання даних в Excel використовуються формули і функції.
Формула в Excel — це вираз, що починається зі знака рівності і задає операції над даними у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання.
Формула може містити числа, тексти, адреси клітинок і діапазонів клітинок, знаки математичних дій (оператори), дужки та імена функцій.
Правила запису формул
Запис формули починають знаком «=», далі йде сама формула.
Для внесення у формулу адреси клітинки достатньо клацнути відповідну клітинку.
Формулу слід записувати за правилами лінійного запису: вираз має бути записаний у вигляді рядка символів, порядок дій у виразі регулюється дужками.
Приклад:
Вираз 175+2143441 має бути записаний так: =(175+21)/(43441)
Під час уведення формул потрібно дотримуватися таких правил:
 • для позначення математичних дій використовуються такі оператори:
  + – додавання;                     – віднімання;
  * – множення;                     / – ділення;
  ^ – піднесення до степеня; % – знаходження відсотків.
  Наприклад, =12+13*8; =2^4-3; =1000/34*17+5;
 • у формулах Excel не можна пропускати оператор множення;
 • пріоритет операцій збігається з порядком виконання операцій, прийнятим у математиці, за окремим винятком: операція знаходження протилежного числа в Excel має вищий пріоритет, ніж операція піднесення до степеня. Тому в Excel значення
  за формулою =–5^2 дорівнює 25, а не –25, як у математиці;
 • для обчислення відсотків від числа потрібно виконати множення числа на ці відсотки, увівши у формулу після кількості відсотків знак %. Наприклад, формула
  знаходження 25 % від числа 134 виглядатиме так: =134*25%. Результатом обчислень буде число 33,5;
 • для змінення порядку виконання дій використовують круглі дужки. Наприклад,
  =(12+13)*8, =2^(4-3), =1000/(34*17)+5.
Після введення формули у клітинці за замовчуванням відображається результат обчислення за цією формулою, а сама формула відображається в Рядку формул, якщо зробити цю клітинку поточною.
Приклад:
У клітинку D2 введена формула =((3+2)^2)/2. У клітинці відображається реультат обчислення виразу. Якщо зробити клітинку D2 поточною, у рядку формул відобразиться введена формула (рис.1).
 
67.PNG 
 
Рис.1
Адреси клітинок у формулах
У формулах можна використовувати адреси клітинок.
Приклад:
Для обчислення вартості покупки слід у клітинці С2 (рис.2) знайти добуток значень з клітинок А2 і В2, тому в клітинку С2 введено формулу =А2*В2 (рис.2).
 
69.PNG
 
Рис.2
 
68.PNG 
 
Рис.3
Якщо у формулі використовуються адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовуються дані із вказаних клітинок.
Зверни увагу!
Щоб при введенні формули увести в формулу адресу клітинки, слід  клацнути по цій клітинці.
При цьому адреси клітинок у формулі та межі відповідних клітинок виділяються певним кольором для зручності контролю правильності введення формул (рис.2). Уведення формули завершується натисненням клавіші Enter або вибором кнопки Ввід 70.PNG у Рядку формул. Після введення формули виділення кольорами зникає.
 
Якщо змінити дані у клітинках, адреси яких задіяні у формулі, результат обчислень за формулою буде автоматично переобчислено.
Приклад:
Якщо змінити вміст клітинки А2, переобчислення значення у клітинці С2 відбудеться автоматично (рис.4).
 
71.PNG
 
Рис.4
Можливі помилки при введенні формул
Під час уведення формул у клітинках електронної таблиці можуть з’являтися повідомлення про помилки.
 
Повідомлення
Причина помилки
#DIV/0!Спроба поділити на нуль
#NAME!У формулі для обчислень міститься неправильна адреса клітинки
чи діапазону
#VALUE! У формулі для математичних обчислень міститься адреса клітинки, вмістом якої є текст
#REF! У формулі використовується адреса клітинки або діапазону, які
були видалені
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020.
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.