Тип величини
Тип величини визначає множину допустимих значень величини й операції, які можна виконувати над цими значеннями.
Згадаємо, що ви вже знайомі з такими типами даних, як int (цілі числа), float (дійсні числа), bool (логічні значення), str (рядки), list (списки).
Зверни увагу!
Python визначає тип даних змінної за значенням, яке їй присвоєно.
У разі присвоєння цілого числа автоматично створюється змінна типу int. Щоб визначити змінну як об’єкт float, їй присвоюється дробове число, в якому роздільником цілої і дробової частини є крапка.

Тип величини можна визначити за допомогою функції type.
 
165.PNG
 
Тип результату обчислення значень арифметичних виразів у мові Python залежить від типу величин, що є операндами в цьому виразі. Так, якщо обидва операнди є величинами цілого типу, то в результаті їх додавання, віднімання та множення отримаємо значення цілого типу.

Якщо хоча б один з операндів дійсного типу, то і результат виконання названих операцій буде також дійсного типу.
 
Зверни увагу!
Результат ділення величин як цілого, так і дійсного типу завжди є дійсним числом.
Використання в проекті констант (постійних величин)
У проекті, крім змінних, можна використовувати константи (постійні величини). У мові Python не можна створити сталі величини (константи), як в інших мовах програмування, щоб для них було заборонено змінювати значення величини. Натомість серед програмістів є домовленість записувати імена величин, значення яких не рекомендується змінювати, великими літерами.
Приклад:
Створимо проект, у якому потрібно обчислити масу сосни, якщо відомий її об’єм.

Побудуємо математичну модель для цього проекту:
 
Обчислити масу сосни, якщо відомий її об'єм.
 
Дано: об'єм сосни V.
Треба: маса сосни m.
Зв'язок: m=V*p, де константа р = 520 кг/м³ - густина сосни.
  
Вважатимемо, що в проекті значення об’єму вводитиметься в кубічних метрах у поле з іменем entry, а значення маси виводитиметься в кілограмах у напис з іменем label.
 
Р=520;
V =float(entry.get())
m =V*P
label["text"] = str(m)
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, . В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во Ранок», 2021