Оголошення змінних
У мові Object Pascal кожна змінна перед використанням повинна бути оголошена. Під час оголошення (опису) змінної вказується її тип.
Тип величини визначається обсягом пам’яті, необхідним для її збереження, множиною припустимих значень величини, та операціями, які можна над нею виконувати.
Стандартними типами даних є цілий (Integer), дійсний (Real), рядковий (String), логічний (Boolean) і символьний (Char) типи.
Порядкові типи даних — такі типи, у яких значення впорядковані (пронумеровані) і для кожного зі значень можна вказати попереднє і наступне значення. До порядкових належать цілі, символьні і логічні типи даних.
Блок опису змінних розміщується між заголовком процедури і ключовим словом begin. Змінні, оголошені таким чином, є локальними. Вони стають недійсними і є недоступними за межами даної процедури.

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
var A: String; B: Real; C: Integer;
begin
<...>

У модулі перед ключовим словом implementation є блок опису глобальних змінних:
var Form1: TForm1;

Якщо описати змінні у цьому блоці, вони будуть глобальними, бо вони можуть використовуватися в будь-якій процедурі обробки подій програмного коду і зберігають свої значення доти, доки виконується код форми.
Приклад:
Якщо потрібно описати декілька змінних одного типу, то їх записують через кому:
var A, B, C: Integer;
Поняття про перетворення типів
Іноді під час розробки програми виникає необхідність перетворення одного типу даних на інший. Наприклад, для виведення числа в текстове поле потрібно подати це число як рядок символів. Для розв’язання цієї проблеми в мові Object Pascal існують вбудовані функції перетворення типів:
 
ФункціяПризначення
IntToStr Перетворює ціле число на рядок
StrToInt Перетворює рядок на ціле число
FloatToStr Перетворює дійсне число на рядок
StrToFloat Перетворює рядок на дійсне число
Приклад:
Знайти суму двох цілих чисел, що вводяться в текстових полях Edit1 і Edit2. Значення суми вивести в текстове поле Edit3.
var A, B, C: Integer;
begin
А := StrToInt(Edit1.Text);
B := StrToInt(Edit2.Text);
C := A + B;
Edit3.Text := IntToStr(C);
end;
Арифметичні дії над величинами
Для даних цілих типів визначені такі арифметичні операції: +, –, *, div, mod. Результат виконання цих операцій також має цілий тип. З цілими числами можна виконувати операцію ділення (/), але результатом її виконання буде дійсне число.
Дія цілочисельного ділення позначається оператором div:

якщо Res := 11 div 3; то Res = 3 (неповна частка від ділення).

Дія знаходження остачі від ділення позначається оператором mod:

якщо Res := 11 mod 3; то Res = 2 (остача від ділення).
Приклад:
Обчислити суму цифр введеного трицифрового числа А (рис.1).
 
159.PNG
а1, а2, а3 — змінні для збереження відповідних цифр числа; S — сума цифр.

var А, a1, a2, a3, S: Integer;
begin
А := StrToInt(Edit1.Text);
a1 := А div 100;
a2 := А div 10 mod 10;
a3 := А mod 10;
S := a1 + a2 + a3;
Edit4.Text := IntToStr(S);
end;
Для даних дійсних типів визначено арифметичні операції: +, –, *, /. Результат виконання цих операцій також має дійсний тип.

Для числових даних існують такі стандартні математичні функції:
 
160.PNG
 
Зверни увагу!
Значення виразу, в якому використовуються змінні цілого і дійсного типів, має дійсний тип.
При спробі присвоєння змінній дійсного типу значення цілого типу отримуємо дійсне значення. При спробі змінній цілого типу присвоїти значення дійсного типу отримуємо повідомлення про помилку сумісності типів.
 
161.PNG
 
Константи
У мові Object Pascal є два види констант: звичайні та іменовані.
Звичайна константа — це ціле або дробове число, рядок символів або окремий символ, логічне значення.

Іменована константа — це ідентифікатор, який в тексті програми використовується замість значення сталої величини.
Іменовану константу, як і змінну, перед використанням потрібно оголосити. Блок оголошення констант починається словом const:
const Назва = Значення;
Оголошення константи g:
const g = 9.81;
Приклад:
Обчислити масу сосни, якщо відомий її об'єм.
Дано: об'єм сосни V.
Треба: маса сосни m.
Зв'язок: m=V*p, де константа р = 520 кг/м³ - густина сосни.
У проєкті значення об'єму у м³ уводиться в поле Edit1, результат m виводиться у напис Label1.
const p=520;
var m, V: Real;
begin
V:=StrToFloat(Edit1.Text);
m:=V*p;
Label1.Caption:= FloatToStr(m);
end;
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021.
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, . В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во Ранок», 2021