Властивості форми
Об’єктами програми є форма і компоненти, що на ній містяться.
Форма — це головний компонент програми, контейнер для всіх інших її компонентів.
Як і будь-який об’єкт, форма має властивості. 
Властивостями форми є заголовок, висота, ширина, місце розташування, колір фону тощо. 
У середовищі програмування Lazarus для форми встановлені типові значення властивостей. Але ці значення можна змінити під час проектування форми у вікні Інспектор об’єктів або передбачити їх зміну під час виконання програми за допомогою операторів, записаних у тексті програми.
Вибравши форму, у вікні Інспектор об’єктів побачимо її властивості.

Основні властивості форми:
Name — ідентифікатор, що використовується для звернення до форми у тілі програми (за замовчуванням призначається назва Form1);
Caption — текст заголовка вікна форми;
Width, Height — ширина і висота форми (у пікселях);
Position — позиція вікна форми на екрані при виконанні програми;
Color — колір фону форми (базові кольори подано в списку властивості Color іменованими константами);
Top — відстань від верхньої межі форми до верхнього краю екрана;
Left — відстань від лівої межі форми до лівого краю екрана.
 
Значення властивостей Top і Left можна також змінити перетягуванням форми по екрану, а значення Width, Height — зміненням розмірів форми, використовуючи маркери, розташовані на межах форми.

Праворуч від значень деяких властивостей міститься кнопка 63.PNG. Це означає, що для задавання значення властивості можна скористатися додатковим діалоговим вікном.
Приклад:
До початкового проєкту можна вносити зміни. Наприклад, на вкладці Властивості вікна Інспектор об'єктів можна встановити властивості:
Caption — Перше вікно
Width — 600
Height — 350
Color — clRed
Якщо зберегти нову версію проєкту і знову виконати його, відкриється вікно форми червоного кольору, розмірами 600х350 пікселів (рис.1).
 
65.PNG
 
Рис.1
 
Перелік об’єктів, розміщених на формі, виводиться у вікні Інспектор об’єктів. 

Для вибору об’єкта потрібно клацнути його або вибрати його назву у вікні Інспектор об’єктів.
Події для форми
Форма, як будь-який об’єкт програми, має свої властивості, методи і події.

Усі назви процедур обробки подій для форми мають формат:

FormНазваПодії
 
Подія OnClіck відбувається, коли користувач клацає об’єкт мишею.
 
Процедура обробки події OnClіck у вікні Редактор тексту має вигляд:

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
begin
end;
 
 
Між ключовими словами begin і end потрібно записати оператори програмного коду, які будуть визначати реакцію форми на клацання мишею.

Якщо написати назву об’єкта, у даному випадку Form1, і поставити крапку, розкриється список властивостей і методів для об’єкта Form1. 

Середовище програмування Lazarus пропонує вибрати зі списку потрібну властивість або метод. 

Натиснемо літеру C — у вікні списку стають видимими властивості і методи, назви яких починаються з цієї літери. Виділимо рядок Color (рис.2) і натиснемо клавішу Enter. 
 
64.PNG

У результаті отримаємо:

Form1.Color
Встановимо для властивості Color жовтий  колір:
 
Form1.Color := clYellow; // clYellow — константа, що позначає жовтий колір
Тепер, якщо під час роботи проекту клацнути мишею на формі — вона набуде жовтого кольору.
 
Подія OnCreate відбувається під час створення форми. Щоб створити процедуру — обробник події OnCreate, слід виконати подвійне клацання по формі. В обробнику події OnCreate встановлюються початкові значення різних властивостей об’єкта.
 
Подія OnClіck не є стандартною для форми, тому для створення обробника події слід:
  • виділити форму;
  • у вікні Інспектор об'єктів перейти на вкладку Події;
  • двічі клацнути в правому стовпці рядка OnClіck.
У правому стовпці рядка OnClіck з'являється заголовок процедури FormClіck (рис.3), а у вікні редактора тексту в розділі implementation — заготовка процедури-обробника події
 
procedure TForm1.FormClіck(Sender: TObject);
begin
end; 
  
89.PNG 
 
Рис.3
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін..]. — Київ : Генеза, 2021.
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, . В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во Ранок», 2021