Розгалуження — це алгоритмічна структура, у якій залежно від виконання чи невиконання деякої умови здійснюється або та, або інша послідовність дій. 
Команди розгалуження — це складені команди, у яких на відміну від простих команд присутні умови, в залежності від істинності яких виконуються або не виконуються оператори, що входять до складу команди розгалуження.
 
Для організації розгалужень у мові Object Pascal призначені умовні оператори Іf...Then та  Іf...Then...Else.
Умовний оператор If...Then
Неповне розгалуження використовується в тому випадку, коли визначені дії тільки у разі виконання умови. Алгоритмічній конструкції «неповне розгалуження» відповідає умовний оператор If...Then.
Оператор Іf...Then призначено для виконання деякої послідовності дій у тому випадку, якщо істинною є зазначена умова. 
Приклад:
Синтаксис  оператора:

If <умова> Then <оператор>;
 

Оператор Іf перевіряє істинність зазначеної умови. Як умова використовується логічний вираз (або логічна змінна як окремий випадок логічного виразу). Умова істинна, якщо логічний вираз набуває значення True, і хибна в протилежному випадку.
 
Якщо умова істинна (True), програма виконає дію, зазначену в частині <оператор>. 
 
Якщо ж умова хибна (False), то керування передається оператору, що міститься після оператора Іf.
Блок-схема неповного розгалуження
Приклади
23.PNG
If A < 5 Then A := A + 1;
 
If a > b Then begin
              x := a; 
              a := b; 
              b := x
end;
  
Зверни увагу!
Якщо у випадку істинності умови потрібно виконати послідовність дій, оператори, що реалізують ці дії, беруться в операторні дужки begin...end.
Умовний оператор If...Then...Else
Пов­не розгалуження використовується в тому випадку, коли визначені різні дії в разі виконання та невиконання умови. Алгоритмічній конструкції «повне розгалуження» відповідає умовний оператор If...Then...Else.
Синтаксис оператора:
If <умова> Then <оператор 1>
                    Else <оператор 2>;

Якщо результатом перевірки умови є значення True, то виконується блок дій <оператор 1>, який міститься після службового слова Then.
Якщо перевірка умови дала результат False, виконується блок дій <оператор 2>, який міститься після службового слова Else.
Зверни увагу!
Перед службовим словом Else крапка з комою не ставиться.
Блок-схема повного розгалуження
 
24.PNG
If a < 5 Then a := a + 1 Else a := a – 1;
 
If (a < b + c) and (b < a + c) and (c < a + b) Then Edit1.Text := ‘трикутник існує’
Else Edit1.Text := ‘трикутника не існує’;
 
Приклад:
Обчислити значення виразу (a + 2b) / (a - 3b), де a, b - дійсні числа.
a := StrToFloat(Editl.Text);
b := StrToFloat(Edit2.Text);
If a—3*b = 0
Then Labell.Caption := ’Вираз значення не має: ділення на нуль’
Else begin
            z := (a+2*b) /(a-3*b);
            Labell.Caption := FloatToStr(z);
        end;
Приклад:
Обчислити значення заданої функції
 
25.PNG
 
Фрагмент проекту для розв’язування цієї задачі матиме такий вигляд:
x := StrToFloat(Editl.Text);
If (x > —3) and (x < 5) Then y := 2*x - 12
                                      Else y := 7-8*x;
Labell.Caption := FloatToStr(y);
Вкладені розгалуження
Під час розв’язування багатьох задач виникає необхідність при виконанні (або  невиконанні) деякої умови знову робити вибір. У такій ситуації застосовують так звані вкладені розгалуження: в умовному операторі після службового слова Then (або Else) використовують оператор If.
Приклад:
Записати умовний оператор для обчислення значення функції:
 
26.PNG
 
If x < 0 Then y := x 
Еlse If x <= 5  Then y := x * x  
                         Else y := 2 * x;
Приклад:
Дано два числа. Визначити, чи рівні вони. Якщо ні, то яке з них більше?
If x = y Then Labell.Caption := ’Числа рівні’
            Else If x>y Then Labell.Caption := ’Перше число більше’
                              Else Labell.Caption := ’Перше число менше’;
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8 кл. закл. заг. серед.освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2021.
Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016