В обчислювальних програмах виникає потреба зберігати набори чисел: значення середньодобових температур за тиждень, відстаней між об’єктами, кількісних показників певного процесу тощо. Як вам вже відомо, для збереження сукупностей даних в програмуванні існують структуровані типи, або контейнери. Контейнер можна порівняти з картотекою — він зберігає набір значень у певному порядку.

 Складені або структуровані типи — це типи даних, які мають внутрішню структуру та можуть бути сконструйовані з простих типів даних. Змінна або константа структурованого типу має декілька компонент, об’єднаних спільним ім’ям.
 Поняття одновимірного масиву
 У таблицю занесено значення температури повітря протягом тижня. Кожному значенню відповідає порядковий номер дня тижня.
 
1.PNG
Одновимірний масив — це пронумерована послідовність значень одного типу, що мають спільне ім’я.
Спільне ім’я t послідовності значень температури означає, що ці дані належать до одного масиву, а розрізнити їх можна за номером (індексом).  
 
2.PNG
 
У мові Python для зберігання масивів даних використовуються списки.
 Список (list) — це упорядкований набір об’єктів різних типів (чисел, рядків, списків тощо), який можна змінювати.
Зверни увагу!
Хоча Python дозволяє зберігати у списку елементи різних типів, наша мета — навчитися опрацьовувати масиви даних, тобто сукупності однотипних значень, об’єднаних за певною ознакою.
 Створення списку
Створити порожній список можна двома способами:
  • за допомогою функції list(): а = list()
  • використовуючи квадратні дужки: а = [ ]
Значення списку вкладаються у квадратні дужки [ ] та відокремлюються одне від одного за допомогою коми.
Приклад:
Створимо об’єкт аnimal типу список і надамо йому значення:
аnimal = ["Кіт", "Собака", "Миша", "Хом’як"]
3.PNG
Функція len() повертає довжину списку (кількість елементів у списку).
Приклад:
Визначити довжину списку lst=['a','b','c','d','e','f']:
>>> lst =['a','b','c','d','e','f']
>>> len(lst)
6
Перевірити, чи є в списку певний елемент, допоможе ключове слово in.
Приклад:
Визначимо, чи є в списку letters елемент 'a':
if 'a' in letters: print('так')
else: print("символу 'a' в списку немає")
Додавання елемента до списку
4.PNG
Зверни увагу!
Додати елемент можна тільки у вже створений список (неважливо, порожній або ні).
Заповнення списку з клавіатури
 a = []
for i in range(5):
       n = int(input(str(i)+'? '))
       a.append(n)
print(a)
5.PNG
Заповнення списку випадковими числами
from random import randint
a = []
for i in range(5):
           a = a+[randint(1, 10)]
print(a)
 Результат роботи програми може бути таким:
[9, 1, 6, 3, 8]
Доступ до елементів списку
Доступ до елемента списку можна отримати за його індексом (номером у списку).
Зверни увагу!
Нумерація елементів починається з нуля.
Елементи одновимірного масиву занесені до списку а. Отримаємо значення елемента з індексом 2.
 
р7.PNG
Замінимо значення елемента з індексом 0 числом 5:
 
8.PNG

Значення індексів можуть бути як від’ємними, так і додатними. Якщо значення індексів від’ємні, то зміщення індексів відбувається справа наліво. Якщо значення індексів додатні, то зміщення індексів відбувається зліва направо.

Приклад:
а = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  # виклик операції присвоєння
t1 = а[-1]  # t=9 — від'ємні індекси переглядаються справа наліво
t2 = а[3]  # t=4 — додатні індекси переглядаються зліва направо
t3 = а[0]  # t3=1
Завдяки нумерації можна визначати довжину списку (кількість елементів у списку), робити зрізи.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 9 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2022