Із рядка в рядок слова переносять за складами.
Не можна
 • залишати одну літеру в попередньому рядку чи переносити в наступний: оло-во (а не о-лово), Соло-мія (а не Соломі-я);
   
 • розривати сполучення дж, дз, якщо вони позначають один звук: ра-джу (а не рад-жу), за-дзвонити (а не зад-звонити)АЛЕ під-земелля (бо д належить до префікса, а з — до кореня);
   
 • розривати сполучення йо, ьора-йон (а не рай-он), польо-вий (а не пол-ьовий);
   
 • відривати одну літеру від префікса або кореня: роз-горнути (а не ро-згорнути), пре-красний (а не прек-расний), най-кращий (а не на-йкращий);
   
 • залишати в кінці рядка початкову частину другої основи складного чи складноскороченого слова, якщо вона не становить складу: земно-водні (а не земнов-одні), зерно-сховище (а не зернос-ховище);
   
 • розривати абревіатури, а також відривати від них цифри: ОБСЄ (а не ОБ-СЄ), НАТО (а не НА-ТО);
   
 • апостроф, м’який знак, й  відокремлювати від попередньої літери: бур’-ян  (а не бур-’ян), сіль-це (а не сіл-ьце),  слизь-ко  (а не слиз-ько), гай-ка  (а не га-йка);
   
 • розривати умовні (графічні) скорочення на зразок вид-во, і т. д., і т. ін., та ін., т-во, р-н  тощо;
   
 • відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать: 2021 р.  (а не 2021 - р.), 17 га  (а не 17 - га), 20 см³  або 20 куб. см  (а не 20 - см³  або 20 - куб. см), 5 г  (а не 5 - г);
   
 • переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, що належать до них: Т. Г. Шевченко  (а не Т. Г. - Шевченко), п. Ткач (а не п. - Ткач).
Зверни увагу!
Якщо імена, звання тощо подаємо повністю, то прізвища й по батькові можна переносити: Тарас Григорович Шевченко  й Тарас - Григорович Шевченко, академік - Олександр Пономарів.
Можна
 • розривати літери, що позначають подовжені приголосні звуки: малюва-ння й малюван-ня, пере-ллєш і перел-лєш, велелю-ддя й велелюд-дя; 
   
 • розривати кількаскладові префікси: пе-ре-писати, пе-ред-плата;
   
 • довільно переносити слова, якщо корінь починається на голосний, а префікс закінчується на приголосний: ро-зорати, роз-орати, ро-зо-рати; бе-зупинно, без-упинно, безу-пинно;
   
 • розривати суфікси: ни-зький  і низь-кий, видавни-цтво, видавниц-тво  й видавницт-во, гали-цький  і галиць-кий,  убо-зтво, убоз-тво  й убозт-во.
Зверни увагу!
При збігу однакових приголосних одну літеру залишаємо, а другу переносимо в наступний рядок: настін-ний, балкон-ний,  переніс-ся, пас-ся.
У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами.
Приклад:
Май-стер і майс-тер, сес-тра і сест-ра, демон-страція, демонс-трація і демонст-рація.