Розрізняють морфологічні й неморфологічні способи творення слів залежно від того, які словотвірні засоби використовуються.
Морфологічні способи творення слів.
До морфологічних належать усі способи творення слів за допомогою морфем-афіксів.

Залежно від того, які афікси використовуються для творення похідних слів, виокремлюють такі способи словотворення:
• префіксальний;
• суфіксальний;
• префіксально-суфіксальний;
• безафіксний;
• складання слів та основ;
• абревіація.

види.png
Префіксальний — спосіб творення слів за допомогою префіксів.
префіксальний.png
Зверни увагу!
Найчастіше застосовується для творення дієслів, рідше іменників, прикметників, прислівників.
Суфіксальний — спосіб творення слів за допомогою суфіксів.
суфіксальний.png
Зверни увагу!
Цей спосіб застосовується для творення всіх повнозначних частин мови, крім займенників.
Префіксально-суфіксальний — спосіб творення слів шляхом одночасного приєднання до твірної основи префіксів і суфіксів.
префіксально-суфіксальний.png
Постфіксальний — спосіб творення слів шляхом приєднання до твірної основи постфіксів.
постфікс.png
Безафіксний — це спосіб творення нових слів шляхом усічення твірної основи (усічення морфем).
безафіксний.png
 
Нові слова творяться також шляхом словоскладання та основоскладання.
Складання слів або основ слів — способ творення слів, при якому дві і більше основ поєднуються в одне слово.
складання.png
Твірні основи при цьому можуть бути повними (залізобетонний) і скороченими.
Базою для творення таких слів є:
• наявні в мові сполучення з незалежним (сурядним) зв'язком: ліс і степ → лісостеп,
• сполучення слів із залежним (підрядним) зв'язком: сільське господарство → сільськогосподарський.
Зверни увагу!
Слова, утворені способом складання, називаються складними.
Абревіація — спосіб творення слів від усічених основ (часто є поєднанням початкових букв декількох слів).
У результаті виникає нове складноскорочене слово — абревіатура.
Абревіація.png
 
Неморфологічні способи словотворення такі:
Перехід з однієї частини мови в іншу — слово переходить з однієї частини мови в іншу, змінюючи свої синтаксичні функції і морфологічні ознаки.
перехід.png
Лексичний — спосіб словотворення, за якого похідне слово утворюється внаслідок злиття словосполучення в одне слово.
лексичне.png
Зверни увагу!
Твірні слова поєднуються в одне складне безпосередньо, не зазнаючи будь-яких змін.
Багатозначність — це утворення нових слів, у будові похідного слова не відбувається ніяких змін, змінюється лише його лексичне значення.
Воно вживається для називання нових предметів, понять.
багатозначність.png
Зверни увагу!
Щоб правильно визначити спосіб творення слова, потрібно правильно визначити твірну основу:
лісостеповий  — лісостеп  + ов(ий) – суфіксальний спосіб;

лісостеп —  ліс і степ — складання слів.