З пи­тань співробітництва в інших країнах звер­тай­те­ся за ад­ре­сою елек­трон­ної по­шти ceo@yaclass.eu.

Си­сте­ми освіти різних країн ма­ють свої особ­ли­вості, то­му в кожній країні тех­но­логія пред­став­ле­на окре­мим сай­том, а ма­теріали укла­дені відповідно до про­гра­ми освіти.

Шкільні сайти, засновані на платформі генерації завдань GenExis: