Гетеротрофне живлення — це процес надходження в організм готових органічних речовин, що слугують джерелом Карбону.
Залежно від джерел енергії розрізняють:
  • фотогетеротрофне живлення — властиве організмам, які для процесів синтезу органічних сполук використовують енергію світла, а для отримання Карбону — органічні сполуки. Цей тип живлення властивий пурпурним несірчаним бактеріям, геліобактеріям;
  • хемогетеротрофне живлення — властиве організмам, які отримують енергію за рахунок хімічних реакцій органічних сполук. Цей тип живлення мають археї, більшість бактерій, тварини, гриби.
Міксотрофне живлення — процес надходження в організм за одних умов середовища неорганічних речовин для фотоавтотрофного живлення, а за інших умов — готових органічних речовин для хемогетеротрофного живлення.
Міксотрофне живлення — це змішене живлення, що спостерігається в комахоїдних рослин, рослин-паразитів, евглени зеленої, діатомових водоростей, певних груп бактерій.
 
Найпоширенішими є організми з хемогетеротрофним типом живлення — хемогетеротрофи. Саме вони демонструють різноманітність видів гетеротрофного живлення.
 
За джерелом готових органічних речовин їх класифікують на:
  • хижаків — хижі тварини (рись, лев, тигр, лисиця, вовк, сова, крокодил тощо), хижі гриби, хижі рослини отримують готові органічні речовини із тіла своєї жертви;
  • фітофагів — рослиноїдні тварини використовують органічні речовини зеленої маси (губки, більшість червів і більшість комах);
  • сапрофагів — жук-гнойовик, річкові раки, гієни, грифи споживають органічні речовини відмерлих організмів;
  • паразитів — черви-гельмінти, блохи, воші живляться поживними речовинами живих організмів, чим завдають їм шкоду;
  • симбіонтів — актинії, губани-чистильники, мікоризні гриби живляться поживними речовинами живих організмів, не завдаючи їм шкоди.
Способи здобування їжі в гетеротрофних організмів є дуже різноманітними, але шлях засвоєння поживних речовин у більшості з них подібний і складається з таких етапів:
поглинання їжі — перетравлювання складних поживних речовин — всмоктування малих біомолекул — метаболізм — виділення.
Типи і види гетеротрофного живлення розрізняють за джерелом енергії та джерелами отримання готових органічних речовин.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 100-101.