Аутоекологія (факторіальна екологія, екологія особин) — розділ екології, що вивчає видові особливості реакцій організмів на чинники середовища. Основними завданнями аутекології є вивчення екологічних зв’язків організму із середовищем, типів середовища життя, різноманіття екологічних чинників і закономірностей їхнього впливу, різноманітності адаптацій та механізмів їх формування, класифікації екологічних груп організмів, життєвих форм.
Цей термін запропонував швейцарський ботанік К. Шретер (\(1855\) – \(1939\)) ще у \(1896\) році. 
У \(ХХ\) ст. аутекологія доповнилась розділами про функціональну роль організмів у екосистемах, їхні життєві стратегії, екологічні ніші, різні види біоіндикації (фіто-, бріо-, ліхеноіндикація) й біотестування. Останніми роками в аутекології формуються нові напрями досліджень, що зумовлені зростанням впливу антропічних чинників на живі організми. Так, велика кількість досліджень стосується вивчення механізмів адаптації організмів до різних видів забруднення середовища, явищ заселення організмами нових територій, небезпеки біологічного за бруднення та негативного впливу на аборигенні види та ін.
Аутекологічні дослідження — це вивчення впливу екологічних чинників на організми впродовж їхнього життєвого циклу. Об’єктами досліджень є організми окремих видів рослин, грибів або тварин. Мета таких досліджень — це встановлення способів і закономірностей формування адаптацій організмів у певному середовищі.
 
Результати аутекологічних досліджень застосовують у рослинництві, тваринництві, бджільництві, рибному та лісовому господарстві (для вибору сортів рослин і порід тварин, що їх найдоцільніше вирощувати або розводити в конкретному районі), медицині (для визначення впливу ксенобіотиків на здоров’я людини), еволюційній біології (для виявлення закономірностей впливу чинників на формування адаптацій) та ін.
Основними завданнями аутекологічних досліджень є вивчення впливу екологічних чинників на організми
та формування в них адаптацій на такий вплив.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.132 - 133.