У природі існує загальний зв’язок явищ, тобто спосіб існування об’єктів природи у їхній взаємодії, взаємовпливах і взаємопереходах. Предметом екології є лише певна сукупність цих зв’язків, а саме екологічних. 
Екологічні зв’язки — закономірні взаємовідносини, що виникають між об’єктами неживої природи й організмами та надорганізмовими біосистемами. Вони можуть бути дуже різними: структурними й функціональними, випадковими й необхідними, прямими й опосередкованими.
Їх класифікують за різними критеріями. За походженням розрізняють внутрішні й зовнішні зв’язки.
Внутрішні зв’язки — це зв'язки між елементами біосистеми, сукупність яких утворює її структуру й сутність. Зовнішні зв’язки являють собою відносини між даним явищем і навколишніми об’єктами або процесами.
 
Екологічні зв’язки існують на всіх рівнях організації життя: організмові, популяційні, видові, біоценотичні (трофічні, топічні, фабричні, форичні), екосистемні (біогеоценотичні), біосферні. Оскільки біологічні системи є відкритими й обмінюються із середовищем речовинами, енергією та інформацією, тому можна виокремлювати речовинні, енергетичні та інформаційні зв’язки.
 
Екологічні зв’язки визначають екологічну сутність і явища будь-якої біосистеми, оскільки вони відкриті для середовища. Поняття екологічна сутність виражає головне в біосистемі, що зумовлене внутрішніми зв’язками між складовими структурними компонентами. Так, у біогеоценозах головними зв’язками є взаємозв’язки між біотопом і біоценозом або трофічні відносини між популяціями. Категорія екологічні явища відображає зовнішні властивості, процеси, зв’язки біосистеми з навколишнім середовищем, що доступні для дослідження за допомогою екологічних методів. До екологічних явищ належать екологічний стан біосистеми та екологічні процеси, що в ній відбуваються, а також екологічні механізми саморегуляції, самооновлення та самовідтворення.
Предметом екології є вся різноманітність досліджуваних екологічних зв'язків у відносинах живого з неживим.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.128 - 129.