Склад і структура екосистем, їх стійкість і властивість змінюватися залежать від складних і різноманітних взаємозв'язків між популяціями різних видів.
Виокремлюють такі основні типи зв'язків між популяціями різних видів у екосистемах:
  • прямі зв'язки — безпосередньо пов'язують дві популяції (наприклад, хижак і здобич, паразит і хазяїн);
  • непрямі зв'язки — популяція одного виду впливає на популяцію іншого опосередковано, через популяції третього (наприклад, хижаки, поїдаючи здобич, впливають на популяції рослин);
  • трофічні зв'язки — це зв'язки живлення (наприклад, хижак — здобич);
  • топічні зв'язки — це просторові зв'язки (наприклад, орхідеї на стовбурах дерев);
  • фабричні зв'язки — це зв'язки, пов'язані з наданням середовища чи притулку (наприклад, дятел робить дупла в стовбурі дерев, зелені водорості живуть у шерсті лінивців):
  • форичні зв'язки — це зв'язки, пов'язані з перенесенням особинами одних видів особин іншого виду (наприклад, перенесення насіння й плодів рослин, яким властива зоохорія);
  • антибіотичні взаємозв'язки (хижацтво, конкуренція, виїдання) — кожна із взаємодіючих популяцій різних видів відчуває негативний вплив іншої;
  • нейтральні взаємозв'язки — існування на спільній території популяцій різних видів не спричиняє для кожної із них жодних наслідків (наприклад, хижаки різних видів);
  • симбіотичні взаємозв'язки (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм) — усі форми співіснування організмів різних видів (наприклад, бульбочкові бактерії і бобові рослини).
Складні й різноманітні взаємовідносини між популяціями різних видів є основою формування, існування й розвитку екосистем.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.149-150.