Демекологія (від грец. демос — народ) (популяційна екологія) — розділ екології, що вивчає умови формування, структуру, функціонування і динаміку розвитку популяцій окремих видів.
Її засновником вважають англійського еколога Чарльза Елтона.

Об’єктом дослідження демекології є популяція як група особин одного виду на конкретній території, що утворює самостійну генетичну систему й формує власну екологічну нішу.
 
Предметом демекології є онтогенез особин, структура популяцій, їх динаміка, стійкість, стабільність, самовідновлення й саморегуляція. Вивчення цих ознак пояснює функціонування як самих популяцій, так і видів й екосистем, до складу яких вони входять. Важливим розділом сучасних демекологічних досліджень є зміни параметрів популяцій за умов антропогенного впливу.
 
Методи демекології є досить різноманітними. Широко застосовуються методи екологічного моделювання (для створення моделей взаємовідносин) і методи екологічного моніторингу за найінформативнішими параметрами популяцій (чисельністю, репродукцією, живленням, статевою структурою). Для оцінювання чисельності та щільності популяцій застосовують спеціальні методи прямого підрахунку, пробних ділянок, метод мічення й повторного відлову.
 
Значення демекології. Вивчення популяцій має надзвичайно важливе теоретичне і практичне значення для розв’язування проблем, що виникають під час використання та охорони природних популяцій:
1) підвищення щільності малих популяцій і популяцій, що зникають;
2) досягнення сталого рівня промислу для популяцій, які експлуатують;
3) зниження щільності надмірно численних популяцій і тих, що швидко зростають.
 
Класичним прикладом, що ілюструє значення демекологічних досліджень, є інтродукція кролика, який
за короткий період став основним конкурентом усім травоїдним тваринам на Австралійському континенті. Демекологія є науково-практичною базою не лише під час інтродукції видів, а й для селекції, сільського господарства, рибного та мисливського господарства. Прогнозування вилову риби, добування мисливських видів, раціональне лісове господарство, прогнозування спалахів чисельності шкідників і безліч інших проблем тісно пов’язані з демекологічни ми дослідженнями.
Як для експлуатації, так і для охорони популяцій необхідними є глибокі знання структури й функціонування популяцій, здобуті внаслідок демекологічних досліджень
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.140 - 141.