Реалізація екологічної політики здійснюється на міжнародному (глобальному), державному (національному), регіональному (обласному) та місцевому (міста, села) рівнях.

Екологічна політика на державному рівні формується Міністерством екології та природних ресурсів України. Основні пріоритети визначено у Проекті Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до \(2030\) року».

Суб’єктами екологічної політики є не лише органи державної влади. Разом з державою реалізацію екологічної політики забезпечують політичні партії, наукові організації, громадські організації, що робить її об’єктом не лише державного, а й публічного управління.
 
Стратегічними цілями екополітики України є:
1) формування екологічної свідомості, цінностей та освіти;
2) сталий розвиток і збалансоване використання природних ресурсів;
3) впровадження екологічних вимог і норм в усі сфери діяльності;
4) зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я громадян;
5) розвиток державної системи охорони довкілля.

Основними документами екологічної політики України є: закони (наприклад, «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ»), концепції (наприклад, Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до \(2030\) року), програми (наприклад, Концепція Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на \(2005\) – \(2025\) роки), стратегії (наприклад, Національна стратегія поводження з відходами) та ін. Набули чинності Закони України «Про оцінку впливу на довкіл ля» (\(2017\)), «Про стратегічну екологічну оцінку» (\(2018\)).
 
У всьому світі громадський екологічний рух давно став одним із суб’єктів екологічної політики. До найвідоміших природоохоронних організацій світу належать: Всесвітній фонд природи, Грінпіс (англ. Greenpeace, Зелений мир), Всесвітнє товариство захисту тварин (англ. World Society for the Protection
of Animals, WSPA). Найвпливовішими екологічними організаціями України є: Національний екологічний центр, «МАМА-86», «Екологія-Право-Людина», Україн ська екологічна асоціація «Зелений світ», Всеукраїнська екологічна ліга.
Екологічна політика України — це діяльність державних та неурядових органів, спрямована на забезпечення екологічно збалансованого розвитку.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.201 - 202.