Одним із важливих завдань середовищезнавства є визначення глобальних екологічних проблем біосфери, що створюють загрозу для існування людства.
Сучасні принципи організації діяльності людини є згубними для довкілля. Практично будь-яка галузь небезпечна для природи, але найбільшою мірою виникнення екологічних проблем спричиняють:
 • сільське господарство;
 • металургія;
 • хімічна промисловість;
 • транспорт;
 • енергетика.
Спільними ознаками глобальних екологічних проблем є:
 • масштабність — стосується усіх держав світу;
 • наявність тотальної загрози — загострення кризових екологічних ситуацій призводить не тільки до економічних збитків, а й уможливлює фізичне знищення людства);
 • необхідність міждержавного співробітництва.
Раніше екологи визначали як найважливіші такі глобальні проблеми:
 • забруднення середовища;
 • потепління клімату;
 • кислотні опади; руйнування озонового шару;
 • спустелювання територій;
 • зниження біорізноманіття.
Згідно із сучасними дослідженнями, результати яких опубліковано в доповіді ООН «Глобальна екологічна преспектива» (ГЕО-2007), актуальними екологічними загрозами людського благополуччю є:
 • зміни глобального клімату, що негативно впливають на здоров'я людини, виробництво продовольства, безпеку та доступність ресурсів;
 • стихійні лиха та екстремальні погодні умови, що все більшою мірою впливають на вразливі людські спільноти, особливо на найбідніші;
 • забруднення довкілля як усередині, так і зовні приміщень;
 • деградація земель, що зменшує продуктивність сільського господарства і загострює продовольчу безпеку;
 • скорочення об'єму чистої води, що небезпечно для здоров'я людини;
 • загроза продовольчій безпеці через різке зменшення рибних запасів, лісових ресурсів;
 • скорочення біорізноманніття і збільшення темпів вимирання видів, що через втрати загрожує генетичному фонду.
Глобальні екологічні проблеми — це зміни стану довкілля внаслідок дії масштабного техногенного впливу, що порушує організацію соціосфери.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с.177-178.