Біохімія — наука про хімічний склад і хімічні процеси, що відбуваються в клітинах живих організмів.
Сучасна біохімія вивчає організми на молекулярному рівні за допомогою цілої низки методів : електрофорезу, хроматографії, електронної мікроскопії, ультрацентрифугування, полярографії, методу мічених атомів.
 
На ґрунті її фундаментальних досліджень створюються біотехнології для медицини, сільського господарства, промисловості, охорони довкілля:
  • одержання харчових продуктів (наприклад, кефірів, йогуртів, сухого молока, хліба, соків);
  • отримання лікарських препаратів (наприклад, вакцин, антибіотиків, вітамінів, ферментів);
  • безвідходні технології очищення довкілля (наприклад, біотехнологія розкладу штучних полімерних матеріалів);
  • добування екологічно чистих видів палива (наприклад, біогазу, біодизелю);
  • кормів для сільськогосподарських тварин (наприклад, кормових білків із парафінів нафти);
  • створення засобів догляду й захисту рослин (наприклад, створення біодобрив, біогумусу).
Великим є значення біохімії у розв'язуванні екологічної проблеми утилізації та переробки відходів, створенні будівельних матеріалів нового покоління та створенні біотехнології отримання біорозщеплюваних матеріалів (наприклад, полігідроксіалканоатів).
 
Успіхи біохімії є фундаментом для розвитку таких напрямів біотехнології, як:
  • інженерна ензимологія — це галузь, що ґрунтується на використанні каталітичних функцій ферментів у ізольованому стані або у складі певних клітин для одержання продуктів (наприклад, біотехнологія отримання ферментів для освітлення фруктових соків);
  • мікробіологічний синтез — галузь, що займається створенням промислових способів добування речовин і сировини за допомогою мікроорганізмів (архей, бактерій, нижчих грибів, одноклітинних рослин) і продуктів їхньої життєдіяльності (наприклад, біотехнологія одержання антибіотиків, штучних кормових білків, ферментів, вітамінів, гіберелінів, стероїдних речовин);
  • екологічна інженерія — галузь, завданням якої є поліпшення стану довкілля та створення технологій, що забезпечують очищення води, повітря, ґрунтів (основними інструментами галузі є «зелена хімія», «зелена енергетика», «зелений транспорт», біоочищення стічних вод, технологія очищення ґрунтів або водойм від забруднювачів за участі рослин — фіторемедіація).
Біохімія є фундаментальною основою таких напрямів біотехнології, як інженерна ензимологія, мікробіологічний синтез, екологічна інженерія.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. —  Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019. с. 248-249.